Публикации

.

Година: 2023
Брой: 1
Автор/и: Докт. Десислава Ахладова
Заглавие: Ескалация на домашното насилие и законодателни решения за подобряване на нормативната база / 92
Резюме:

ЕСКАЛАЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА

 

Докторант Десислава Ахладова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“Благоевград

 

Резюме:

Настоящата статия има за цел да очертае домашното насилие като сериозен проблем пред българското законодателство. Статистическите данни, изложени в доклади и справки на органите на реда, показват необходимостта от предприемане на ефективни мерки, включително и промени в нормативната уредба, с които да се предотвратяват случаите на домашно насилие и да се осигури по-ефективна защита на пострадалите. В българското законодателство следва да бъдат регламентирани конкретни мерки в областта на превенцията, базите данни и координацията между държавните институции и организациите на гражданското общество, които осъществяват дейност в тази насока, мониторинг, както и мерки в сферата на международното сътрудничество.

Ключови думи: домашно насилие, жертви на домашно насилие, нормативна база.

 

ESCALATION OF DOMESTIC VIOLENCE AND LEGISLATIVE SOLUTIONS TO IMPROVE THE NATIONAL LEGAL FRAMEWORK

 

Desislava Ahladova, Ph.D. student, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History of the Neofit Rilski University – Blagoevgrad

 

Abstract:

This article aims to outline domestic violence as a serious problem facing Bulgarian legislation. The statistical data presented in reports and summaries of the law enforcement bodies shows the need to take effective measures, including changes in the legal framework, to prevent cases of domestic violence and to provide more effective protection to victims. Bulgarian legislation should regulate specific measures in prevention, databases, and coordination between state institutions and civil society organizations active in this field, monitoring, and measures in the field of international cooperation.

Key words: domestic violence, victims of domestic violence, legal framework.

Пълен текст - pdf: PDF document 8-Desislava-Ahladova.pdf