Текущ брой

 

ISSN 2367-5373

Съдържание

Проф. д.т.н. Веселин Целков, докторант Камен Алексиев -
Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник - физическо лице“
 
стр. 7

Проф. д-р Владко Иванов, Анита Щерева, Весела Токова -
Тенденции и приоритети по Източносредиземноморския маршрут след събитията в Афганистан през 2021 г.
 

стр.19
 Проф. д-р Габриела Белова, гл. ас. д-р Анна Христова -
Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО/Европа
 
стр.30
Доц. д.н. Владислав Лазаров -
Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства
 
стр.48
Доц. д-р Пламен Богданов -
Организация на националната сигурност на САЩ
 
стр.55
 д-р Радослав Тодоров -
Трансатлантически отношения – състояние и перспективи
 
стр.66
 Докторант Пламен Русев -
Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия    
 
стр.89
In Memoriam
 
стр.104
Нашите автори
 
стр.105
Last modified: Thursday, 9 December 2021, 12:50 PM