Текущ брой

 

ISSN 2367-5373

Съдържание

Доц. д-р Тодор Кобуров -
Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения

стр. 7

Гл. ас. д-р инж. Даниел Берчев, г, л. ас. д-р Стефан Петков -
Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) – холистичен и многостранен подход за укрепване на стратегическата рамка за външна политика на Европейския съюз

стр.29

Aс. д-р Цветелина Варадинова -
Геополитика след студената война и ролята на НАТО за бъдещето

стр.41

Докторант Красимир Каменов -
Афганистанската криза и нейното отражение върху националната сигурност на Република България

стр.50

Докторант Александър Янков -
Разграничение между понятията „свобода на изразяването“ и „реч на омразата“

стр.57
 

Докторант Борис Щурков - 
Политика за сигурност на националната държава

стр.65
 

Докторант Явор Симов -
Модел на система за управление на кризи в ЕС като отговор на съвременните предизвикателства пред националната сигурност

стр.73

Докторант Георги Стоев -
Кратък преглед на международното сътрудничество по изменението на климата: от геополитическия антагонизъм до постигането на (крехко) разбирателство

стр.81
Нашите автори
 
стр.95
Last modified: Wednesday, 30 March 2022, 11:50 AM