Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Проф. д.т.н. Веселин Целков, докторант Камен Алексиев
Заглавие: Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник - физическо лице“
Резюме:

Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник – физическо лице“

 

Проф. д.т.н. Веселин Целков, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

Докторант Камен Алексиев, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

 Резюме:

В настоящия доклад е разгледана защитата на физическите лица при взаимодействието „електронна медия – посредник – физическо лице“ в контекста на изискванията на Обшия регламент за зашита на личните данни. Дефиниран е общ модел на взаимодействие и са изследвани въпросите за обработваните лични данни, защитата на правата и личните данни на физическите лица.

Ключови думи: Общ регламент за защита на личните данни, електронни медии, права на физическите лица, модели на взаимодействие.

 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDIVIDUALS IN THE MODEL OF INTERACTION "ELECTRONIC MEDIA – INTERMEDIARY – INDIVIDUAL"

 

Professor D. Sc.Veselin Tselkov, Department of National Security, Faculty of Information Sciences, University for Library Studies and Information Technologies

PhD student Kamen Alexiev, Department of National Security, Faculty of Information Sciences, University for Library Studies and Information Technologies

 

Abstract:

This report examines the protection of individuals in the "electronic media - intermediary - individual" interaction in the context of the requirements of the General Data Protection Regulation. A general model of interaction is defined and the issues of processed personal data, protection of the rights and personal data of individuals are studied.

Key words: General regulation for personal data protection, electronic media, rights of individuals, interaction models.

Пълен текст - pdf: PDF document 1-Защитата на правата на физическите лица в модела на взаимодействие „електронна медия – посредник – физическо лице“.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Владко Иванов, Анита Щерева, Весела Токова
Заглавие: Тенденции и приоритети по Източносредиземноморския маршрут след събитията в Афганистан през 2021 г.
Резюме:

ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТИ ПО ИЗТОЧНОСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ МАРШРУТ СЛЕД СЪБИТИЯТА В АФГАНИСТАН ПРЕЗ 2021 Г.

Проф. д-р Владко Иванов, Анита Щерева, Весела Токова, Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

 Резюме:

Статията разглежда актуални проблеми на граничния и миграционния контрол в контекста на събитията в Афганистан след септември 2021 г., когато силите на НАТО се изтеглиха от страната. Анализът се базира на основните тенденции по Източносредиземноморския маршрут и ролята на България на външните граници на ЕС. Изведени са основните приоритети на граничния и миграционния контрол в контекста на досегашните характеристики на миграционния поток от Близкия Изток към Европа и са добавени подходите след завземането на властта от талибаните в Афганистан.

Ключови думи: граничен и миграционен контрол, Източносредиземноморски маршрут, Афганистан, външни граници на ЕС.

 

TRENDS AND PRIORITIES ON THE EASTERN MEDITERRANEAN ROUTE AFTER THE EVENTS IN AFGHANISTAN IN 2021

 Prof. Vladko IvanovPhD, Anita Shtereva, Vesela Tokova, Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”– Blagoevgrad

 Abstract:

The article examines current issues of border and migration control in the context of events in Afghanistan since September 2021, when NATO forces withdrew from the country. The analysis is based on the main trends along the Eastern Mediterranean route and Bulgaria's role at the EU's external borders. The main priorities of border and migration control in the context of the current characteristics of the migration flow from the Middle East to Europe are outlined and the approaches after the seizure of power by the Taliban in Afghanistan are added.

Keywords: border and migration control, Eastern Mediterranean route, Afghanistan, EU external borders.

Пълен текст - pdf: PDF document 2-Тенденции и приоритети по източносредиземноморския маршрут след събитията в Афганистан през 2021 г..pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова, гл. ас. д-р Анна Христова
Заглавие: Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО/Европа
Резюме:

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЗО/ЕВРОПА

 Проф. д-р Габриела Белова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Гл. ас. д-р Анна Христова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

 Резюме:

Изменението на климата, изразяващо се в повишаването на температурите и променящите се метеорологични модели, има определени последици, свързани със загуба на благоприятното физическо и психическо състояние на индивида или производителността му. Авторите разглеждат последните документи на СЗО/Европа, в които се анализират важни фактори като екстремните топлинни вълни, движението на въздушните маси, променените модели на валежите, топенето на арктическия лед и затоплянето на световния океан и тяхното влияние върху здравния статус на населението на Европа, а именно увеличаването на сърдечно-съдовите, респираторните и някои инфекциозни заболявания. Обърнато е внимание и върху последици като измененията в продоволствената сигурност, икономическото неравенство и състоянието на уязвими групи хора.

Ключови думи: изменение на климата, здраве, продоволствена сигурност, неравенство.

 

CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE HEALTH THROUGH THE PRISM OF WHO/EUROPE

 Prof. Gabriela Belova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”– Blagoevgrad

Chief Assistant Anna Hristova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”– Blagoevgrad

 Abstract:

Climate changes, such as rising temperatures and changing weather patterns, have certain consequences associated with the loss of individual’s favorable physical and mental health or productivity. The authors review recent WHO/Europe documents that analyze important factors: extreme heat waves, air mass movement, changed precipitation patterns, melting Arctic ice and global warming, and their impact on the health status of Europe’s population, namely increase in cardiovascular, respiratory and some infectious diseases. The consequences like worsening of food security, economic inequality and the situation of vulnerable groups have also been addressed.

Key words: climate change, health, food security, inequality.

Пълен текст - pdf: PDF document 3-Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО-Европа.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Доц. д.н. Владислав Лазаров
Заглавие: Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства
Резюме:

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РАКУРСА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Доц. д.н. Владислав Лазаров, катедра „Национална сигурност“, факултет „Информационни науки“, УниБИТ

Резюме:

Изработване на универсален модел за сигурност днес, в глобалната епоха, характеризираща се с доминираща роля на контрола върху ресурсите спрямо контрола върху пространството, е невъзможно поради перманентните противоречия между глобалните играчи на полето на съвременните международни отношения. В духа на съвременните рискове и заплахи за сигурността е необходима промяна на основната философия на анализ и действие – от „сигурност чрез сила“ към „сигурност чрез интеграция“.

Ключови думи: национална сигурност, предизвикателства, рискове, геополитика, международни отношения, стратегически ресурси.

 

NATIONAL SECURITY IN THE PERSPECTIVE OF MODERN GEOPOLITICAL CHALLENGES 

Assoc. Prof. Dr. Sc., Vladislav Lazarov, National Security Department at the Information Sciences Faculty of the University of Library Studies and Information Technologies 

Abstract:

Developing a universal model of security today, in the global era, characterized by the dominant role of resource control over space control, is impossible due to the permanent contradictions between global players in the field of modern international relations. In the spirit of modern security risks and threats a change in the basic philosophy of analysis and action is needed - from "security through force" to "security through integration".

Keywords: national security, challenges, risks geopolitics, international relations, strategic resources.

Пълен текст - pdf: PDF document 4-Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Пламен Богданов
Заглавие: Организация на националната сигурност на САЩ
Резюме:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА САЩ

 

Доц. д-р Пламен Богданов, Катедра „Национална сигурност“, Факултет „Информационни науки“, Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

Резюме:

В доклада е анализирана еволюцията на разбирането и организацията на националната сигурност на САЩ от края на Втората световна война до наши дни. Анализирано е развитието на функциите на основните структури, включени в организацията на националната сигурност на Съединените щати.

Ключови думи: национална сигурност, национална отбрана, международни отношения, Съвет по национална сигурност.

 

ORGANIZATION OF THE NATIONAL SECURITY OF THE UNITED STATES

 

Assoc. Prof. Plamen Bogdanov, PhD, National Security Department, Information Sciences Faculty, University of Library Studies and Information Technologies

Abstract:

The paper analyzes the evolution of the understanding and organization of US national security from the end of World War II to the present day. The development of the functions of the main structures involved in the organization of national security of the United States is studied.

Keywords: national security, national defense, international relations, National Security Council.

Пълен текст - pdf: PDF document 5-Организация на националната сигурност на САЩ.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: д-р Радослав Тодоров
Заглавие: Трансатлантически отношения – състояние и перспективи
Резюме:

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

 д-р Радослав Тодоров, Университет по Библиотекознание и информационни технологии

 Резюме:

Светът се трансформира от еднополюсен към многополюсен глобален ред, в който структурата на международната система трябва да бъде адаптирана в съответствие с интересите и амбициите на основните участници. Европейският съюзи Русия се конкурират за влияние в европейското пространство за сигурност. Русия се стреми да се върне на световната сцена с методите на геополитиката и демонстрацията на военна сила. САЩ са фокусирани върху Близкия изток и Източна Азия, като според някои анализатори Европа се нарежда едва на трето място по важност за американските интереси. Китай, въпреки че не е пряк играч в структурата на европейската сигурност, се стреми да се превърне в незаменим фактор в международните отношения посредством глобално икономическо влияние, което ще има сериозни последици за световния баланс на силите. На много места в света демокрацията е в отстъпление, а държави с автократични режими се радват на увеличаващо се международно влияние и сила.

Ключови думи: глобален ред, европейско пространство, международни отношения, сигурност.

 

TRANSATLANTIC RELATIONS – CURRENT STATUS AND PROSPECTS

 Radoslav Todorov, PhD, University of Library Studies and Information Technologies

 Abstract:

The world is transforming from a unipolar to a multipolar global order, under which the structure of the international system must be adapted in accordance with the interests and ambitions of the main actors. The European Union and Russia are competing for influence in the European security space. Russia seeks to return to the world stage with the methods of geopolitics and the demonstration of military force. The United States are focused on the Middle East and East Asia, with some analysts saying that Europe ranks only third in importance to American interests. Although not a direct player in the structure of European security, China seeks to become an indispensable factor in international relations through global economic influence, which will have serious consequences for the global balance of power. In many parts of the world, democracy is in retreat, and countries with autocratic regimes are enjoying increasing international influence and power.

Keywords: global order, European security space, international relations, security.

Пълен текст - pdf: PDF document 6-Трансатлантически отношения – състояние и перспективи.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Пламен Русев
Заглавие: Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия
Резюме:

СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО ЗАНН И ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАКАЗАНИЯ В ГЕРМАНИЯ

 Докторант Пламен Русев, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Резюме:

Наказателната и административнонаказателната отговорност на юридическите лица е новост за много от европейските страни. Все още се търсят добрите решения в тази област, които да осигурят едновременно справедливост и голяма степен на защита на регулираните обществени отношения. Често уредбата на тази специфична отговорност се различава съществено в отделните държави. Сравнителноправният анализ между българското и германското законодателство в областта на административната отговорност на юридическите лица показва съществени различияпо отношение на отговорните субекти, основанията за носене на отговорност, вида на налаганата санкция и др .

Ключови думи:юридически лица, административна отговорност, административно нарушение, престъпление.

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE LIABILITY UNDER AVSA AND THE ACT OF THE REGULATORY OFFENCES IN GERMANY

 Plamen Rusev, PhD Student, Faculty of Law and History,South-Western University “Neofit Rilski”

 Abstract:

Criminal and administrative liability of legal persons is a novelty for many European countries. Good solutions are still being sought in this area. They have to ensure both justice and a high degree of protection of regulated public relations. The regulation of this specific responsibility often differs significantly from country to country. The comparative legal analysis between the Bulgarian and German legislation in the field of administrative liability of legal entities shows significant differences in terms of responsible entities, the grounds for liability and the type of sanction imposed.

Key words:Legal entities, Administrative liability, regulatory offence, crime

Пълен текст - pdf: PDF document 7-Сравнителноправен анализ на административната отговорност на организациите по ЗАНН и Закона за административните наказания в Германия.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: In Memoriam
Резюме:

In Memoriam

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 6 септември 2021 г. почина проф. д-р ЕНЬО ВАСИЛЕВ САВОВ.

ЕНЬО САВОВ е преподавател по международно право, международни отношения и право на Европейския съюз. Чел е лекции по теория и практика на международните преговори, дипломатическо и консулско право в УНСС, в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и в Нов български университет – София. Член е на академичния състав на Университета в гр. Аахен – Германия.

Проф. д-р Еньо Савов е сред основателите на катедра „Международни отношения“ в УНСС – София, както и сред първите преподаватели в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Взел е участие в редица научни процедури и научни журита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и за заемане на академични длъжности. 

Проф. д-р Еньо Савов е дипломат от кариерата, заместник-министър на външните работи на България в периода 1990-1991 г. Посланик на Република България в Индия през периода 1991-1994 г. Постоянен представител на Република България към ООН и други международни организации във Виена – Австрия, ръководител на българската делегация на Виенските преговори за взаимно съкращаване на въоръжените сили и въоръженията и свързаните с това мерки в Централна Европа. Участник в редица международни преговори.

Член на Българското дипломатическо дружество и на Българската асоциация за европейско право.

Проф. д-р Еньо Савов остави трайна следа в дипломатическата практика и в българската международноправна наука. Автор е на многобройни  научни трудове и публикации.

Преподавателите и служителите от Правно-историческия факултет се покланят пред светлата му памет.

 

Пълен текст - pdf: PDF document 8-In-Memoriam.pdf

Година: 2021 Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9-нашите автори.pdf

Година: 2021 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:

Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica_2021-br-2 (1).jpg