Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: Иля Прокопов
Заглавие: За експертизата на исторически и археологически ценности
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 За експертизата на исторически и археологически ценности.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: Associate professor Polya Katsamunska, Ph.D
Заглавие: The Wilsonian Tradition in Public Administration
Резюме:


Abstract

Modern theorists traced the beginning of traditional public administration from the publication of Woodrow Wilson’s “The Study of Administration” in 1887, although his essay did not achieve “classic” status until the mid of the twentieth century. This famous essay set the foundations of the American state to move toward a managerially base ideology of separating politics from administration. Wilson’s politics-administration dichotomy serves as a historical basis to understand a predominant relationship in the field. The dichotomy articulated by Wilson is a debate that goes on nowadays and its end is not in sight. In contrast to Wilson, who created a theory based on his understanding of the field and the differences between public administration and political science, there are modern scholars, who acknowledge that there is opportunity to generate new models to analyze the changing bureaucracy.
This article is organized around the major theme of the relationship
between bureaucrats and politicians that has been always a central issue of governance from the dawn of civilization. The article is focused on this theme because it may be argued that this relationship is the heart of modern governance and affects the attitudes of citizens towards their governments.  

Пълен текст - pdf: PDF document 4 The Wilsonian Tradition in Public Administration.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: д-р Васил Миков
Заглавие: Публични политики срещу проституцията в България: исторически анализ, състояние днес, предложения за промени
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Публични политики срещу проституцията в България исторически анализ, състояние днес, предложения за промени.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Любомир Тимчев
Заглавие: Установяване на самоличност от полицейските органи
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Установяване на самоличност от полицейските органи.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: гл. ас. д-р Павел Николов
Заглавие: Международни организации за полицейско сътрудничество в Шенгенското пространство
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Международни организации за полицейско сътрудничество в Шенгенското пространство.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: Антон Златанов
Заглавие: Гражданите като участници в масови мероприятия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Гражданите като участници в масови мероприятия.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: Докторант Надежда Пенчева
Заглавие: Разузнаването при вземане на външнополитическите решения на съвременната държава
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9 Разузнаването при вземане на външнополитическите решения на съвременната държава.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: д-р Ваня Вълкадинова
Заглавие: Дискриминация от разпоредби на подзаконов нормативен акт на Общински съвет
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Дискриминация от разпоредби на подзаконов нормативен акт на Общински съвет.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: д-р Георги Михайлов
Заглавие: Обществено обсъждане на законопроектите
Резюме:

д-р Георги Михайлов, асистент в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Резюме: Статията разглежда въпроса за гражданското участие в законодателната дейност. Акцентира се върху необходимостта и начините за участие на обществеността в процеса на обсъждане и разработване на законопроектите, както и рисковете пред взаимодействието на законодателя с гражданското общество.

Ключови думи: обществено обсъждане на законопроекти, законопроектна дейност, взаимодействие между законодател и граждани.

Пълен текст - pdf: PDF document 11 Обществено обсъждане на законопроектите.pdf

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и: Докторант Станислав Станев
Заглавие: Албанското обичайно право („Кануна на Лека Дукагини”) и комитетите за национално помирение в Албания – между обичайното и обективното право
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 12 Албанското обичайно право („Кануна на Лека Дукагини”) и комитетите за национално помирение в Албания – между обичайното и обективното право.pdf