Публикуване

Указания за форматиране на статии

Формат на файла: В5

Margins: top, bottom, left, right: 1"

Заглавие и подзаглавие: Times New Roman 14, bold, ГЛАВНИ БУКВИ, подравняване вляво (не център)

Име на автора и институцията, която представя: Times New Roman 12, italic

Резюме на български език: Times New Roman 12, italic

Резюме на английски език: Times New Roman 12, italic

Текст: Times New Roman 12, justified, first line indent 0,5, line spacing 1, spacing 0 pt, indentation 0"

Подчертавания в текста: italic, не bold

Бележки под линия: номериране с арабски цифри, Times New Roman 10, justified, line spacing 1, spacing 0 pt, indentation 0"

Библиография: в края на материала, Times New Roman 12, justified, first line indent 0,5, line spacing 1, spacing 0 pt, indentation 0"-APA style

Статиите да бъдат с обем до 15 страници и да не се странират. Между думите да няма по повече от 1 интервал. Интервал да се поставя след препинателен знак, а не преди него. Файлът да се наименова с името на автора на латиница.

Formatting requirements

File Format: В5

Margins: top, bottom, left, right: 1"

Title and subtitle: Times New Roman 14, bold, CAPITAL LETTERS, left alignment (not a central one)

Author’s name and the institution they represent: Times New Roman 12, italic

Abstract in Bulgarian: Times New Roman 12, italic

Abstract in English: Times New Roman 12, italic

Text: Times New Roman 12, justified, first line indent 0,5, line spacing 1, spacing 0 pt, indentation 0"

Underlining in the text: italic, not bold

Footnotes: Numbered with Arabic numerals, Times New Roman 10, justified, line spacing 1, spacing 0 pt, indentation 0"

Bibliography: at the end of the material, Times New Roman 12, justified, first line indent 0,5, line spacing 1, spacing 0 pt, indentation 0"-APA style

Articles should be up to 15 pages without any pagination. There should not be more than one interval between words. An interval should be placed after a punctuation mark, not before it. The file should be named with the author’s name in Latin.

Последно модифициране: петък, 15 март 2019, 15:55