Публикации

.

Година: 2011
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Саша Кнежевич, Душица Миладинович-Стефанович
Заглавие: Медиацията между жертва и престъпник в съдебната процедура за непълнолетни
Резюме:

ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЖЕРТВА И ПРЕСТЪПНИК В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СПРЯМО НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Доц. д-р Саша Кнежевич, Мр. Душица Миладинович-Стефанович

Критиката на традиционната система за наказателно правосъдие, както и развитието на процеса на възстановително правосъдие, пораждат различни алтернативни модели, които целят решаването на спорове по наказателно правни въпроси чрез "отклоняване" на наказателноправното производство към не толкова официално, а поефективно и човешко алтернативно производство. Един от типичните модели за решаване на конфликти е посредничеството между жертва и престъпник. Посредничеството често е обект на правна регулация на международно ниво. Поради тази причина авторите на тази статия се фокусират най-напред върху изучаване на правните документи, приети от Организацията на обединените нации, както и върху препоръките и рамковите решения на Съвета на Европа. По-нататък, във втората част на доклада, се анализират правните клаузи в Швеция и в Австрия, които могат да се използват като илюстрации на така :нареченото посредничество в съда (близо до съда) и извън съда. Третата част изследва сръбското законодателство.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Посредничество между жертвой и преступником в уголовном деле против несовершеннолетних.pdf