Публикации

.

Година: 2011
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Веселин Вучков, Росица Грудева
Заглавие: Новата стратегия на България в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011 - 2020) в контекста на националната и европейската сигурност
Резюме:

НОВАТА СТРАТЕГИЯ ПА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА, УБЕЖИЩЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА (2011 - 2020) В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ

Доц. д-р Веселuн Вучков, Росица Грудева

В последните години България се трансформира от страна на емиграция през транзитна държава към държава, привличаща имиграция. Все повече чужденци избират България като място, където да учат, да се квалифицират и да 1ърсят професионална реализация. Това налага Република България да бъде подготвена за увеличение на имиграционните потоци през следващите години. Новата стратегия в тази област е съобразена със законово установените норми, със задълженията на страната по Договора за присъединяване към ЕС и с установените международни стандарти. Присъединяването на Република България към Шенгенското пространство увеличава ангажиментите на страната ни в охраната на външната европейска граница и създава нови условия, изискващи акцент върху противодействието на незаконната миграция в контекста на националната и европейската сигурност. В статията са разгледани
политиките в областта на граничния контрол и визите, борбата с незаконната имиграция, връщането и трафикът на хора, политиките в областта на убежището и интеграцията.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Новая стратегия Болгарии в области иммиграции, убежища и интеграции (2011-2020) в контексте национальной и европейской безопасности.pdf