Публикации

.

Година: 2011
Брой: 1
Автор/и: Проф. д. 10. н. Виталий Семьонович Иваненко
Заглавие: Международните договори и конституцията в законодателната система на Русия: "война за върховенство" или мирно взаимодействие?
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ И КОНСТИТУЦИЯТА В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА РУСИЯ: "ВОЙНА ЗА ВЪРХОВЕНСТВО" ИЛИ МИРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

Проф. д.ю.н. Виталий Семьонович Иваненко

Въпросите, свързани с взаимодействието между международните договори и вътрешното (националното) право, са едни от найпроблемните в правната теория и практика, тъй като засягат найчувствителните аспекти от съществуването и функционирането на основните актове в съвременния свят: държавите, техните съюзи и световната общност като цяло. В руската правна наука интересът към тези проблемни въпроси се увеличава драстично в резултат отнастъпилите в началото на 90-те години на ХХ век кардинални промени в обществено-политическия строй на страната и след приемането през 1993 г. на Конституция с широко известната международноправна точка 4 от чл. 15, отнасяща се до включването на международно признатите договорни норми в руската правна система, което предизвиква съществена трансформация на основите на правните отношения на Русия с останалия свят.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Международные договоры и Конституция в правовой системе России - война верховенств или мирное взаимодействие.pdf