Публикации

.

Година: 2023
Брой: 1
Автор/и: Докт. Денис Венциславов
Заглавие: Преформулиране на теоретичните основи на политическия реализъм / 129
Резюме:

ПРЕФОРМУЛИРАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ОСНОВИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ

 

Докт. Денис Венциславов, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Резюме:

Политическият реализъм е един от основните теоретични подходи към международните отношения. Въпреки това теоретичните основи на школата, така, както са формулирани от Ханс Й. Моргентау, са базирани върху идеи, които не би трябвало да принадлежат към реалистката традиция.Затова статията си поставя за цел преформулирането на теоретичните основи на реализма. Новият подход е структуриран около политическото, както е дефинирано от Карл Шмит – разделение между приятел и враг. Логически това води до тезата за политическото като онтологичен принцип, което се и превръща в основната идея на новия реализъм. Тези промени в теоретичната обосновка на реализма ще му позволят да запази своята логическа кохерентност и теоретична строгост. 

Ключови думи: Карл Шмит, Ханс Моргентау, политически реализъм, политическа онтология, политическото.

 

RETHINKING THE THEORETICAL TENETS OF POLITICAL REALISM

 

Denis Ventsislavov, PhD Student, Faculty of Law, Sofia University „St. Kliment Ohridski“

 

Abstract:

Political realism is one of the main theoretical approaches towards international relations. However, the basis of the theory, provided by Hans J. Morgenthau, is underpinned by arguments that should not belong to the realist tradition. The main argument is that the core abstract principles of political realism should be reviewed. The reformulated realism is structured around the main idea of the political defined as in Carl Schmitt’s theory – as a friend / enemy distinction. This leads to the argument of the political as an ontological principle, which I imply as the new fundamental concept of the theory. These changes will make realism more logically coherent and more theoretically rigorous.

Keywords: Carl Schmitt, Hans J. Morgenthau, political realism, political ontology, the political.

 

Пълен текст - pdf: PDF документ 11-Denis-Ventsislavov.pdf