Публикации

.

Година: 2022
Брой: 1-2
Автор/и: Докторант Ваня Пецанова
Заглавие: Conflict management – a tool in the public sector
Резюме:

CONFLICT MANAGEMENT – A TOOL IN THE PUBLIC SECTOR

 PhD Student Vanya Petsanova, Department of National Security and Public Administration, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract: The success of the private or public sector is dependent on the ability to manage conflicts.This study aims to define the conflict and the methods of effective conflict management in the public sector. The author describes different types of conflicts and the appropriate methods for solving them. It is proved that the public sector is segmentedhierarchicallyintodepartmentsandindividualsarecharacterizedbyomnipresentconflictsthatmanifestwithin thishierarchy.Giventhattheconflictscouldhavebeneficialconsequences,butalsodisastrous,managersmustidentifytheirmanagement arrangements.

Keywords: conflict management; public sector; types of conflicts.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ – ИНСТРУМЕНТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

 Докторант Ваня Пецанова, Катедра „Национална сигурност и публична администрация“, Правно – исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград

 Резюме: Успехът на частния или публичния сектор зависи от способността за управление на конфликти. Това изследване има за цел да дефинира конфликта и методите за ефективно управление на конфликта в публичния сектор. Авторът описва различните видове конфликти и подходящите методи за разрешаването им. Доказано е, че общественият секрет е йерархично сегментиран на отдели и индивидите се характеризират с повсеместни конфликти, които се проявяват в рамките на тази йерархия. Като се има предвид, че конфликтите могат да имат благоприятни, но и катастрофални последици, мениджърите трябва да развиват своите управленски умения.

Ключови думи: управление на конфликти; публичен сектор; видове конфликти

Пълен текст - pdf: PDF документ 8 Conflict management – a tool in the public sector.pdf