Публикации

.

Година: 2022
Брой: 1-2
Автор/и: Доц. д-р Спас Ташев
Заглавие: Изложения в ООН за потъпкването на човешките права на българите на територията на днешна Северна Македония
Резюме:

ИЗЛОЖЕНИЯ В ООН ЗА ПОТЪПКВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДНЕШНА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

 Доц. д-р Спас Ташев

 Резюме:

В тази статия се разглеждат изложенията, които от 1946 до 1978 г. са връчвани от Централния комитет на Македонските патриотични организации в САЩ и Канада до генералния секретар на Организацията на обединените нации. В тези документи се разкриват многобройните случаи на нарушаване на правата на човека на лица с българско самосъзнание, живеещи на територията на днешна Република Северна Македония. В някои от тези документи извършваната денационализация на македонските българи се разглежда като геноцид. Съдържащата се в документите информация е използвана през 2022 г. при обосноваването на българските искания към Република Северна Македония в процеса на започване на преговори за нейното членство в Европейския Съюз.

Ключови думи: Северна Македония, македонски българи, права на човека, разширяване на Европейския съюз, ООН.

 

DISCLOSURES IN THEOUN ON THE VIOLATION OF THE HUMAN RIGHTS OF BULGARIANS ON THE TERRITORY OF TODAY’S NORTH MACEDONIA

 Assoc. Prof. Dr. Spas Tashev

 Abstract:

This article examines the disclosures that from 1946 to 1978 were delivered by the Central Committee of Macedonian Patriotic Organisations in the United States and Canada to the Secretary-General of the Organization of United Nations. These documents reveal the numerous cases of violations of the human rights of persons with Bulgarian self-awareness, living on the territory of today’s Republic of North Macedonia. In some of these documents, the denationalisation of Macedonian Bulgarians is considered genocide. The information contained in the documents was used in 2022 to justify the Bulgarian requests to the Republic of North Macedonia in the process of opening negotiations for its membership in the European Union.

Keywords: North Macedonia, Macedonian Bulgarians, human rights, enlargement of the European Union, OUN.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Изложения в ООН за потъпкването на човешките права на българите на територията на днешна Северна Македония.pdf