Публикации

.

Година: 2021
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Тодор Кобуров
Заглавие: Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения
Резюме:

ВЪПРОСЪТ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ НАУЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 

Доц. д-р Тодор Кобуров, Институт за държавата и правото при БАН

 

Резюме:

Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения не е нов проблем за западната научна общност, но той придоби особена актуалност в страните от т.нар. „Източен блок“ след промените в международната обстановка през 1989 г., включително и в България. Тази проблематика е засегната от класически западни автори, но и от класически български изследователи. В настоящата статия авторът си поставя скромната задача да постави въпроси за дискусия за някои основни проблеми в българска перспектива.

Ключови думи: международни отношения, външна политика, интердисциплинарни изследвания.

 

 

THE ISSUE OF THE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC APPROACH IN THE RESEARCH OF INRENATIONAL RELATIONS

Assoc. Prof. Todor Koburov, Ph. D., InstituteofLegalStudies - BAS

 

Abstract:

The issue concerning the interdisciplinary scientific approach in the research of international relations is not a new one for the Western scientific community, but it became very topical for the countries of the so-called Eastern Bloc, including Bulgaria, after the changes of the international situation in 1989. This problem has been explored by classic Western authors as well as by Bulgarian ones. In the present article, the author has set himself the modest task to raise some questions concerning the interdisciplinary approach from Bulgarian perspective.

Key words: international relations, foreign policy, multidisciplinary resurch.

Пълен текст - pdf: PDF документ 1-Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на международните отношения.pdf