Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: Доц. д.н. Владислав Лазаров
Заглавие: Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства
Резюме:

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РАКУРСА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Доц. д.н. Владислав Лазаров, катедра „Национална сигурност“, факултет „Информационни науки“, УниБИТ

Резюме:

Изработване на универсален модел за сигурност днес, в глобалната епоха, характеризираща се с доминираща роля на контрола върху ресурсите спрямо контрола върху пространството, е невъзможно поради перманентните противоречия между глобалните играчи на полето на съвременните международни отношения. В духа на съвременните рискове и заплахи за сигурността е необходима промяна на основната философия на анализ и действие – от „сигурност чрез сила“ към „сигурност чрез интеграция“.

Ключови думи: национална сигурност, предизвикателства, рискове, геополитика, международни отношения, стратегически ресурси.

 

NATIONAL SECURITY IN THE PERSPECTIVE OF MODERN GEOPOLITICAL CHALLENGES 

Assoc. Prof. Dr. Sc., Vladislav Lazarov, National Security Department at the Information Sciences Faculty of the University of Library Studies and Information Technologies 

Abstract:

Developing a universal model of security today, in the global era, characterized by the dominant role of resource control over space control, is impossible due to the permanent contradictions between global players in the field of modern international relations. In the spirit of modern security risks and threats a change in the basic philosophy of analysis and action is needed - from "security through force" to "security through integration".

Keywords: national security, challenges, risks geopolitics, international relations, strategic resources.

Пълен текст - pdf: PDF document 4-Националната сигурност в ракурса на съвременните геополитически предизвикателства.pdf