Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова, гл. ас. д-р Анна Христова
Заглавие: Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО/Европа
Резюме:

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЗО/ЕВРОПА

 Проф. д-р Габриела Белова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Гл. ас. д-р Анна Христова, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

 Резюме:

Изменението на климата, изразяващо се в повишаването на температурите и променящите се метеорологични модели, има определени последици, свързани със загуба на благоприятното физическо и психическо състояние на индивида или производителността му. Авторите разглеждат последните документи на СЗО/Европа, в които се анализират важни фактори като екстремните топлинни вълни, движението на въздушните маси, променените модели на валежите, топенето на арктическия лед и затоплянето на световния океан и тяхното влияние върху здравния статус на населението на Европа, а именно увеличаването на сърдечно-съдовите, респираторните и някои инфекциозни заболявания. Обърнато е внимание и върху последици като измененията в продоволствената сигурност, икономическото неравенство и състоянието на уязвими групи хора.

Ключови думи: изменение на климата, здраве, продоволствена сигурност, неравенство.

 

CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE HEALTH THROUGH THE PRISM OF WHO/EUROPE

 Prof. Gabriela Belova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”– Blagoevgrad

Chief Assistant Anna Hristova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”– Blagoevgrad

 Abstract:

Climate changes, such as rising temperatures and changing weather patterns, have certain consequences associated with the loss of individual’s favorable physical and mental health or productivity. The authors review recent WHO/Europe documents that analyze important factors: extreme heat waves, air mass movement, changed precipitation patterns, melting Arctic ice and global warming, and their impact on the health status of Europe’s population, namely increase in cardiovascular, respiratory and some infectious diseases. The consequences like worsening of food security, economic inequality and the situation of vulnerable groups have also been addressed.

Key words: climate change, health, food security, inequality.

Пълен текст - pdf: PDF document 3-Изменението на климата и влиянието му върху здравето през призмата на СЗО-Европа.pdf