Публикации

.

Година: 2019
Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Радостина Михайлова
Заглавие: Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн
Резюме:

ЕФЕКТИТЕ НА „ДЪЛБОКИЯ РЕМИКС“ В МЕДИИТЕ ВЪРХУ САМОПРЕЗЕНТИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ОНЛАЙН

 

Гл. ас. д-р Радостина Михайлова, Катедра по връзки с обществеността, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“

 Резюме: Статията е посветена на настъпилите през последния месец радикални промени в алгоритъма, по който политическите лидери, партии и коалиции могат да таргетират своите послания онлайн в Google, както и в популярните социални мрежи. В контекста на новата регулация на политическата реклама в интернет се засягат въпросите за медийната прозрачност, параметрите на политическо говорене, свободата на словото и платения достъп до потенциалните публики. Анализът е ситуиран в коментарното поле на „софтуерната култура“, която надгражда идеите за „консуматорската“ култура и медийната конвергенция и конструира чрез онлайн съдържанията напълно нов етап в човешкия семиозис – резултат от тоталната софтуеризация на комуникационния процес.

Ключови думи: Google, социални мрежи, политическа реклама, краудсорс журналистика, deepfake.

 

“DEEP REMIX’’ EFFECTS IN MEDIA ON THE SELF-PRESENTATIONOF THE POLITICAL ONLINE

 Chief Assist. Prof. Radostina Mihaylova, PhD, Department of Public Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 Abstract:The article focuses on the radical changes in the algorithm that political leaders, parties and coalitions can target their messages online on Google, as well as on popular social networks, over the past month. In the context of the new regulation of political advertising on the Internet, issues of media transparency, the parameters of political speech, freedom of speech and paid access to potential audiences are addressed. The analysis is situated in the commentary field of “software culture, which upgrades the ideas of „consumer culture and media convergence and constructs a completely new stage in human semiosis through online content – the result of the total softwareization of the communication process.

Keywords: Google, social networks, political advertising, crowdsourcing journalism, deepfake.

Пълен текст - pdf: PDF документ Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн.pdf