Публикации

.

Година: 2019
Брой: 2
Автор/и: Милен Маринов
Заглавие: Законодателната уредба на студентското кредитиране в Република България през призмата на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз
Резюме:

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА НА СТУДЕНТСКОТО КРЕДИТИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГЛАСЕНО ОТ ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Милен Маринов

 Резюме: Настоящият труд има за предмет изследването на актуалната правна уредба в Република България, насочена към реализирането на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз, от гледна точка на неговото финансиране. Целта на изследването е да даде отговор на въпроса създадените в страната правни способи гарантират ли упражняването на това право в пълния му обем. За постигането на тази цел е изяснено съдържанието на правото на образование, като се разглеждат конкретните механизми, които законодателят в Република България е предвидил за неговото гарантиране и защита. Последните са разгледани подробно, а където е счетено за необходимо, е направен критичен анализ, посочващ известни несъвършенства в законодателната уредба и предлагащ разрешения на тези проблеми.

Ключови думи: право на образование, Харта на основните права на Европейския съюз, банков кредит, студенски кредит, финансиране на висшето образование.

 

STUDENT LOAN LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA THROUGH THE PRISM OF LEGAL EDUCATION PROCLAIMED IN THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

 Milen Marinov

 Abstract: This paper aims at examining the current legal framework in the Republic of Bulgaria, aimed at the realization of the right to education, proclaimed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in terms of its financing. The purpose of the study is to answer the question of the legal means established in the state to guarantee the full exercise of this right. To achieve this, the content of the right to education is clarified, considering the specific mechanisms that the legislator in the Republic of Bulgaria has envisaged for its guarantee and protection. The latter ones have been examined in detail, and where deemed necessary, a critical analysis has been made, pointing out some legislative deficiencies and proposing solutions to these problems.

Keywords: the right to education, Charter of Fundamental Rights of the European Union, bank credit, student loan, higher education financing

Пълен текст - pdf: PDF document Законодателната уредба на студентското кредитиране в република България през призмата на правото на образование, прогласено от хартата на основните права на Европейския съюз.pdf