Публикации

.

Година: 2019
Брой: 2
Автор/и: Станислав Павлов
Заглавие: Историческо развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването
Резюме:

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Станислав Павлов, докторант към катедра „Международно право и международни отношения“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Резюме: Генезисътна Световната здравна организация (СЗО) може да бъде проследен в развитието на усилията на международната общност от средата на деветнадесети век за регулиране на областта на здравеопазването.Те са в отговор на пандемични заплахи за територията на Западна Европа. Поради развитието на корабоплаването и на железопътния транспорт, поради засилената международна търговия и пътуванията холерата, а впоследствие жълтата треска и бубонната чума напускат традиционните си ендемични места в колониите и по-бедните страни и достигат до икономически напредналите държави в Западна Европа. Много европейци започват да вярват, че в средата на деветнадесети век би могъл да настъпи период на реален напредък по отношение на санитарните условия. Настоящата статия разглежда историческото развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването от средата на XIX век до създаването на Световната здравна организация през 1948 г.

Ключови думи: международни санитарни организации, карантина, организации предшественици на СЗО.

 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL COOPERATION IN HEALTHCARE

 

Stanislav Pavlov, PhD student at the Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University "Neofit Rilski"

 Abstract: The roots of the World Health Organization (WHO) can be traced to the development of the international community’s efforts since the mid-nineteenth century to regulate health issues. They are in response to pandemic threats to Western Europe. Due to the new technologies for shipping and the development of rail transport, increased world trade and travel, cholera and subsequently yellow fever and bubonic plague are leaving their traditional endemic places in the colonies and poorer countries and reach the economically advanced countries of Western Europe. Many Europeans are beginning to believe that a period of real progress on sanitation could occur in the mid-nineteenth century. This article examines the historical development of international health cooperation from the mid-19th century to the creation of the World Health Organization in 1948.

Keywords: international sanitary organizations, quarantine, WHO predecessors.

Пълен текст - pdf: PDF document Историческо развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването .pdf