Публикации

.

Година: 2019
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова
Заглавие: Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост
Резюме:

МЕДИЙНАТА ИНДУСТРИЯ В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Доц. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова, Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София

 Резюме:Развитието на информационните технологии създава предпоставки за нови връзки между медии, телекомуникации и информационни технологии. Обект на настоящата статия е съществуващият опит в развитието на медиите и тяхната нормативна уредба в европейски и световен план. Направен е преглед на нормативните документи, касаещи свободата на словото и интелектуалната собственост в средствата за масова информация на Стария континент в ретроспективен план, като е обърнато специално внимание на националноправната уредба на медийната индустрия в България. Анализирани са отделни казуси, илюстриращи съвременното състояние на медийната индустрия в света. Представена е системата за задължителното депозиране – как тя действа в европейските държави с изключение на Нидерландия и Швейцария. Законодателството за медиите е в съответствие с европейското законодателство и съвместната експертиза на Съвета на Европа и на Европейската комисия. Традиционните, които следват определени професионални стандарти, се придържат към етични норми и кодекси, докато в новите медии всеки може да бъде автор, да пише без критерии и да създава медийно съдържание, оценка на което е все по-трудно да се направи. В днешно време, когато средствата за осведомяване се увеличават, а медийното съдържание не повишава качеството си, повече от всякога е необходимо да съществуват комуникационни стратегии, изградени върху взаимодействието на медийните потребители и авторите на медийно съдържание, как те възприемат света и общуват помежду си, стъпили на историята и хронологичното развитие на медиите и законодателството, свързано с тях. 

Ключови думи: медия, медийна индустрия, интелектуална собственост, авторско право, правна регулация.

 

THE MEDIA INDUSTRY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY POLICY

 

Assoc. Prof. Teresa Trencheva, PhD, Assist. Prof. Evelina Zdravkova, PhD

Department of Library Management and Archivistics

University of Library Science and Information Technology (ULSIT), Sofia

 Abstract:The development of information technology creates preconditions for new connections between the media, telecommunications and information technologies. The subject of this article is the existing experience in the development of the media and their regulatory frameworks at European and world level. A review of regulations concerning freedom of expression and intellectual property in the media on the Old Continent was made in retrospect, giving special attention to the national legal framework for the media industry in Bulgaria. Some case studies are analyzed to illustrate the current state of the media industry in the world. The compulsory deposit system is presented - how it operates in European countries except for the Netherlands and Switzerland. Media legislation is in line with European legislation and the joint expertise of the Council of Europe and the European Commission. Traditional ones who follow certain professional standards adhere to ethics and codes, while in the new media, anyone can be an author, write without criteria, and create media content that is increasingly difficult to evaluate. Nowadays, as media outlets increase and media content does not increase in quality, it is more than ever necessary to have communication strategies built on the interaction of media users and media content writers, how they perceive the world and communicate with each other, have stepped up to the history and chronological development of the media and the related legislation.

Keywords: media, media industry, intellectual property, copyright, legal regulation.

Пълен текст - pdf: PDF document Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост .pdf