Публикации

.

Година: 2019
Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова
Заглавие: Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека
Резюме:

ПАНДЕМИЯТА COVID-19, МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

Проф. д-р Габриела Белова

 Резюме: След обявяването на състояние на глобална пандемия от СЗО мащабът и сериозността на COVID-19 категорично предполагат степен на заплаха за общественото здраве, която може да обоснове ограничения на определени права, като например онези, които произтичат от налагането на карантина или изолация или ограничават свободата на движение. Статията разглежда основните международни документи, свързани с правото на здраве и релевантни към обявяването на извънредно положение, като МПИСКП, Общия коментар №14 от 2000 г., Международните здравни правила от 2005 г., както и принципите от Сиракуза за ограничаване и дерогация на разпоредби на МПГПП от 1984 г. Разгледани са практиките в различни държави относно карантината и изолирането на населението. Авторът анализира и въпроса за отговорността на държавите да предоставят навременна, точна, достатъчно подробна и достъпна информация за общественото здраве.

Ключови думи: COVID-19, Международни здравни правила, принципи от Сиракуза, отговорност на държавите, права на човека.

 

COVID-19 PANDEMIC, INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

 Prof. Gabriela Belova, PhD

 Abstract: Following the announcement of the WHO regarding the state of the global pandemic, the scale and severity of COVID-19 strongly suggest a degree of a public health threat that may justify restrictions on certain rights, such as those arising from imposing quarantine or isolation or restricting the freedom of movement. The article deals with major international documents related to the right to health and relevant to a state of emergency, such as the ICCPR, General Comment No. 14 of 2000, International Health Regulations (2005), and the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR since 1984. Practices in different states regarding quarantine and isolation of the population are examined. The author also analyzes the issue of the responsibility of states to provide timely, accurate, sufficiently detailed and accessible public health information.

Keywords: COVID-19, International Health Regulations, Siracusa Principles, state responsibility, human rights.

Пълен текст - pdf: PDF document Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека.pdf