Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Николай Попов
Заглавие: Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век
Резюме:

СБЛЪСЪКЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ

ПРЕЗ ХХІ ВЕК

 

Доц. д-р Николай Попов, Катедра „Международно право и международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Резюме: Събитията и процесите в съвременния свят показват, че разрешаването на проблемите има нужда от ясно противопоставяне на идеи и възгледи за развитието на обществото.

Ключови думи: международни отношения, политика, идеологии, право, политически системи.

 

THE CLASH OF THE POLITICAL IDEOLOGIES

IN THE 21st CENTURY

 

Assoc. Prof. Nilolay Popov, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The events and processes in the modern world reveal that the solving of problems requires a distinct opposition of ideas and views about the development of society.

Keywords: international relations, politics, ideologies, law, political systems.

Пълен текст - pdf: PDF document Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век.pdf