Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева
Заглавие: Русия на кръстопът: външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война
Резюме:

РУСИЯ НА КРЪСТОПЪТ: ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА МОСКВА В НОВАТА АРХИТЕКТУРА НА СИГУРНОСТТА СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА

 

Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева, Институт за балканистика, Българска академия на науките

 

Резюме: Близо три десетилетия след разпадането на Съветския съюз в специализираната литература продължава интересът към външнополитическия курс и стратегията за сигурност на Руската федерация непосредствено след края на Студената война. В тази студия са изследвани спецификите на вътрешнополитическия дебат в държавата в първите години от управлението на президента Борис Елцин и неговия екип. Разгледани са някои основни становища относно мястото и ролята на Руската федерация като в новата архитектура на сигурност непоследствено след края на двуполюсната международна система. Направен е преглед на основните правни и политически документи, които позволяват да се изгради рамката на политическата и военностратегическата доктрина на Русия.

Ключови думи: Руска федерация, външна политика, международни отношения, международна сигурност, военна доктрина, Борис Елцин, Андрей Козирев.

 

RUSSIA AT A CROSSROADS: MOSCOW'S FOREIGN POLICY PRIORITIES IN THE NEW SECURITY ARCHITECTURE AFTER THE COLD WAR

 

Prof. Nadia Boyadjieva, Dr. Sc., Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Abstract:The end of the Cold War and the subsequent disintegration of the Soviet Union left the newly independent Russian Federation in an international environment very different from the Cold War system.WhenBoris Yeltsin and his government began to build the foundations of Russia's foreign policy and security strategy, they facedbothdomestic challenges as well as the pressures of the international system. This study explores the most important political and military-strategic aspects of the Russian government's foreign policy doctrine and security strategy in the 1990s, the debate within Russian political, militaryand academic circles on Russian foreign policy and security strategy. It alsohighlights Russia's new place in the European security system and in the larger international system.

Keywords: Russian Federation, Foreign Policy, International Relations, International Security, Military Doctrine, Boris Yeltsin, Andrei Kozyrev

Пълен текст - pdf: PDF документ Русия на кръстопът- външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война.pdf