Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова, докт. Станислав Павлов
Заглавие: Правни и етични проблеми, свързани с E-Health
Резюме:

ПРАВНИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С E-HEALTH

 

Проф. д-р Габриела Белова, Катедра „Международно право и международни отношения”, Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”

Докт. Станислав Павлов, Катедра „Международно право и международни отношения”, Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”

 

Резюме:Настоящата статия се опитва да открои някои правни и етични проблеми пред нови предизвикателства в областта на здравеопазването като e-health иm-health, както и опитите те да бъдат регулирани в рамките на Европейския съюз. Разгледани са и някои важни документи на Европейската комисияв тази насока:Зелена книга за мобилното здравеопазване, Стратегията за цифрово преобразуване на здравеопазването в рамките на единния цифров пазар и др.

Ключови думи:e-health, m-health, права на човека, защита на лични данни

 

LEGAL AND ETHICAL ISSUES RELATED TO E-HEALTH

 

Prof. Gabriela Belova, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

Stanislav Pavlov, PhD Student, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”

 

Abstract: The article attempts to highlight some legal and ethical concerns about the new health challenges such as e-health and m-health as well as the attempts to regulate them within the framework of the European Union. Some important European Commission documents have also been examined, such as the Green Paper on Mobile Health, the Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market, etc.

Keywords:e-health, m-health, human rights, personal data protection

Пълен текст - pdf: PDF документ Правни и етични проблеми, свързани с E-Health.pdf