Публикации

.

Година: 2018
Брой: 1-2
Автор/и: Ас. д-р Златка Гергинова
Заглавие: Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век)
Резюме:

ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ВЕНЕЦИАНСКАТА РЕПУБЛИКА (VIIXVIIIВЕК)

 

Ас. д-р Златка Гергинова, Катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 Резюме:Статията разглежда условията за създаването, предпоставките за разцвета и причините за упадъка на една могъща през Средновековието търговска държава. Изградена и съществувала като република, Венеция представлява един уникален пример за олигархична република със стройна система от взаимносвързани и взаимнозависими органи на управление, които ѝ позволяват не само да осигури благоденствие на жителите си, но и да се разрасне като силна колониална държава, мереща се с двете велики по онова време империи – Франкската на Запад и Византийската на Изток. Причините за загиването на републиката се търсят в променените търговски отношения между държавите след Великите географски открития и в невъзможността Венеция да устои на конкуренцията на новите сили през късното Средновековие – Османската империя, империята на Хабсбургите в Австрия и Испания и Франция на Наполеон.

Ключови думи: Венецианска република, колониална държава, търговска държава, велики империи.

 

POLITICAL SYSTEM OF THE VENETIAN REPUBLIC (7TH18THCENTURY)

Assist. Zlatka Gerginova, PhD

 Abstract: The article discusses the conditions of creation, the conditions for the flowering and the reasons for the decline of a powerful trading state in the Middle Ages. Built and existed as a republic, Venice represents a unique example of an oligarchic republic with a coherent system of interrelated and interdependent governing bodies that allow it not only to provide prosperity to its inhabitants but also to grow as a strong colonial state, measuring with the two great empires of that time - the Frank in the West and the Byzantine in the East. The causes of the republic’s death are sought after in the changed trade relations between the states after the Great Geographical Discoveries and in the impossibility of Venice to withstand the competition of the new forces in the late Middle Ages - the Ottoman Empire, the Habsburg Empire in Austria and Spain and Napoleon's France.

Keywords: theVenetian Republic, colonial state, trading state, great empires.

Пълен текст - pdf: PDF документ Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век).pdf