Публикации

.

Година: 2018
Брой: 1-2
Автор/и: Milorad Yordanov, PhD
Заглавие: The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights
Резюме:

THE FIGHT AGAINST TERRORISM AND DEROGATIONS TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

 

Milorad Rumenov Yordanov, PhD, Senior Lecturer at the Police Faculty, Academy of the Ministry of Interior, Republic of Bulgaria

 Abstract:This article discusses the impact of terrorism on human rights. The article explainsthat еffective counter-terrorism measures and theprotection of human rights are complementary and mutually reinforcingobjectiveswhich must be pursued together as part of States’ duty toprotect individuals within their jurisdiction. The attention is paid tothe derogation to the European Convention on Human Rights in the face of terrorism and jurisprudence of the European Court of Human Rights.

Keywords: derogation, European Convention on Human Rights, terrorism, obligations.

 

БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА И ДЕРОГАЦИИТЕ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

Д-р Милорад Руменов Йорданов, старши преподавател в Полицейския факултет, Академия на МВР, Република България

 Резюме: Тази статия разглежда въздействието на тероризма върху правата на човека. Статията обяснява, че ефективните мерки за борба с тероризма и защитата на правата на човека са взаимно допълващи се и взаимно подкрепящи се цели, които трябва да се преследват заедно като част от задължението на държавите да защитават лицата в рамките на тяхната юрисдикция. Обръща се внимание на дерогацията от разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на тероризма и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

Ключови думи: дерогация, Европейска конвенция за правата на човека, тероризъм, задължения.

 

Abbreviations

 

CE                   Council of Europe

ECHR             European Convention on Human Rights

ECtHR            European Court of Human Rights

EU                   European Union

PACE              Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Пълен текст - pdf: PDF document The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights.pdf