Публикации

.

Година: 2018
Брой: 1-2
Автор/и: Ас. д-р Стоян Мемцов
Заглавие: Косово: sui generis случай или „опасен прецедент
Резюме:

Ас. д-р Стоян Мемцов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет

 Резюме: Настоящата статия изследва двата противоположни аргумента, изказани от част от държавите, подкрепящи и оспорващи обявената през 2008 г. независимост на Косово от Сърбия. Основната теза на част от призналите Косово държави бе, че Косово представлява специален случай, който не може да служи за пример на други сепаратистки общности по света. Противниците на косовската независимост от своя страна изтъкнаха аргумента, че едностранното отделяне на Косово не трябва да бъде признавано, тъй като по този начин ще се създаде „опасен прецедент“, който ще доведе до вълна от опити за отделяне в световен мащаб. Основната цел на автора е да докаже несъстоятелността и на двата аргумента.

Ключови думи: Косово; suigeneris; едностранно отделяне; прецедент; декларация за независимост.

 

KOSOVO: SUI GENERIS CASE OR ‘A DANGEROUS PRECEDENT’?

Assist. Prof. Stoyan Memtsov, PhD, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Faculty of Law

 Abstract: The following article examines the two opposite arguments used by some of the states that support and by some of the states that oppose the 2008declaration of independence of Kosovo from Serbia. The main argument of some of those who recognized Kosovo was that it represented a special case that cannot be used as a model for other secessionist groups around the world. On the other hand, the opponents of Kosovo’s independence put forward the argument that the unilateral secession of Kosovo should not be recognized because it will create a ‘dangerous precedent’ that will provoke an increase of secession attempts worldwide. The main aim of the author is to show the inconsistency of both arguments.

Keywords: Kosovo, sui generis, unilateral secession, precedent, declaration of independence.

Пълен текст - pdf: PDF document Косово sui generis случай или „опасен прецедент“.pdf