Публикации

.

Година: 2018
Брой: 1-2
Автор/и: Проф. д-р Веселин Вучков
Заглавие: Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК
Резюме:

Проф. д-р Веселин Вучков, Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград, катедра „Публичноправни науки и национална сигурност“, Академия на МВР – София

 Резюме: Настоящата статия анализира една основна категория на доказателственото право в българското наказателно производство – т.нар. доказателствено средство. Направено е проследяване на еволюцията на тезите от страна на редица автори по тази тема, като се поставя акцент върху измененията в НПК от 2010 и 2017 г., които разширяват понятието за доказателствени средства по наказателни дела и най-вече – увеличават разнообразието от видове документални доказателства.

Ключови думи: доказателства, доказателствено средство, разследване, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), нова Европейска прокуратура (EPPO) за защита на финансовите интереси на ЕС.

 

THE CONCEPT “A MEANS OF EVIDENCE” AND THE TOPICAL AMENDMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

Prof. Veselin Vuchkov, PhD, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Public Law and National Security Department; Academy of the Ministry of Interior, Sofia

 Abstract:The current article analyses a fundamental category of the law of evidence in Bulgarian criminal proceedings – the so-called means of evidence. A follow-up on the theses evolution by a number of authors on this topic is made and also there is an emphasis on the amendments to the Criminal Procedure Code since 2010 and 2017 which overstretch the concept of the means of evidence on criminal cases and mostly – which enlarge the variety of types of documentary evidence.

Keywords: evidence, a means of evidence, investigation, European Anti-Fraud Office (OLAF), the new European Public Prosecutor’s Office (EPPO) to protect the financial interests of the EU.

Пълен текст - pdf: PDF document Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК.pdf