Публикации

.

Година: 2018
Брой: 1-2
Автор/и: Проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д-р Валентина Попова
Заглавие: За противоконституционността на един закон
Резюме:

Проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д-р Валентина Попова

 Изправени сме пред поредното изменение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) с цел да се обслужи производството по несъстоятелност, открито за „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ). Честата промяна на закона сама по себе си е обезпокоителна и противоречи на конституционното изискване на чл. 4 от Конституцията за правовата държава, чийто съществен елемент е стабилността на законодателната уредба. Още по-обезпокоително обаче е противоречието на съдържанието на включените в Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г. – ЗИДЗБН) противоконституционни разпоредби, както и предвиденото обратно действие на закона. В настоящата студия сме направили анализ на противоречието на конкретните разпоредби от разглеждания ЗИДЗБН с конкретните разпоредби на Конституцията.

Пълен текст - pdf: PDF document За противоконституционността на един закон.pdf