Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и: Петя Марчева, Любомира Евтимова, IV курс
Заглавие: Европейска агенция за гранична и брегова охрана – институционален механизъм за овладяване на миграционния натиск
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА – ИНСТИТУЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА МИГРАЦИОННИЯ НАТИСК

 Петя Марчева, Любомира Евтимова, IVкурс, специалност „Публична администрация“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград  

Резюме

Статията разглежда причините за последната бежанска вълна и мерките за овладяването ѝ, предприети от Европейския съюз. Ефективното управление на външните граници на Европейския съюз е от основно значение за доброто функциониране на свободното движение в неговите рамки. Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (FRONTEX) има за цел да бъде сигурен и оперативен координатор и деятел на Общността в областта на управлението на външните граници и ключов участник в изпълнението на общата политика на Европейския съюз за интегрирано управление на границите. Дейността на FRONTEX е свързана с насърчаване на сътрудничеството относно границите с други правоприлагащи органи, отговорни за вътрешната сигурност на равнище Европейски съюз.

Ключови думи: бежанска вълна, Върховен комисар на Обединените нации за бежанците, Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз.

 

EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY – INSTITUTIONAL MECHANISM FOR MANAGING MIGRATION PRESSURE

 Petya Marcheva, Lyubomira Evtimova, IV year, “Public Administration” Major, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract

The article examines the causes of the latest wave of refugees and the measures to combat it, undertaken by the European Union. The effective management of the external borders of the European Union is essential for the proper functioning of free movement within its borders. The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) aims to be a secure and operational Community coordinator and agent in the field of external border management and a key player in the implementation of the common policy of the European Union for Integrated Border Management. FRONTEX's activity is related to promoting border cooperation with other law enforcement authorities responsible for internal security at the level of the European Union.

Keywords: Refugee wave, United Nations High Commissioner for Refugees, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Европейска агенция за гранична и брегова охрана – институционален механизъм за овладяване на миграционния натиск.pdf