Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и: Докторант Жанета Петкова
Заглавие: Международноправна уредба на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА УРЕДБАНА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИТЕ ЛИЦА

 Докторант Жанета Петкова, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Резюме

На пазара на труда се наблюдават трайни тенденции към увеличаване на броя на самостоятелно заетите лица, които извеждат на преден план необходимостта от по-пълно гарантиране на тяхната материална сигурност. Предмет на настоящото изследване са установените в международните актове минимални стандарти за осигурителноправна закрила на самостоятелно заетите лица, както и приложимите спрямо тях координационни правила при наличието на международен елемент в осигурителните правоотношения.

Ключови думи: социално осигуряване, осигурителна закрила, международноправна уредба, двустранни международни договори, координационни правила, самостоятелно заети лица, самоосигуряващи се лица.

 

INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK OF  SELF-EMPLOYED PERSONS’ SOCIAL SECURITY  

 Zhaneta Petkova, PhD Student, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski

 Abstract

There are persistent trends in the labor market in terms of increasing the number of self-employed people, which puts in the forefront the need to more fully ensure their material security. The subject of this study is the minimum standards for social security protection of self-employed persons established in international acts, as well as the applicable coordination rules in the presence of an international element in the insurance relationship.

Keywords: social security, social protection, international legal framework, bilateral international treaties, coordination rules, self-employed persons, self-insured persons.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Международноправна уредба на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица.pdf