Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и: Милица Караджова-Манова, докторант
Заглавие: Необходимостта от електронно здравеопазване в развиващите се европейски страни – опасности и възможности
Резюме:

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ – ОПАСНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

 Милица Караджова-Манова, докторант в Катедра „Международно право и международни отношения“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

Целта на тази статия е да изтъкне значението на прилагането на електронна здравна система в развиващите се европейски страни.Бездокументните и цифровите медицински досиета създават ефективна и ефикасна система на здравеопазване – индустрия за здравеопазване. Европейската комисия за цифрови програми за Европа (DAE) е водеща инициатива на стратегия ЕС 2020, която акцентира върху растежа чрез информационни и комуникационни технологии. Концепцията за централизиран национален сървър създава изискване за съхраняване на електронни медицински записи в единна централна система. Секторът на здравеопазването е област с висок риск. Понятието за технологична готовност се отнася за психологията на народа и дали той е готов да приеме технологични продукти и услуги за ежедневна употреба както вкъщи, така и на работното място.

Ключови думи: електронно здравно досие, стратегия ЕС 2020, Европейска комисия за цифрови програми за Европа, централизиран национален сървър.

 

THE NEED FOR ELECTRONIC HEALTH IN DEVELOPING EUROPEAN STATES - HAZARDS AND OPPORTUNITIES

 Militsa Karadzhova-Manova, PhD Student at the Department of International Law and International Relations, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract

The purpose of this article is to highlight the importance of implementing an electronic health system in developing European states. Non-documentary and digital medical records create an effective and efficient healthcare system - a healthcare industry. The European Commission for Digital Agenda for Europe (DAE) is a flagship initiative of an EU 2020 strategy that focuses on growth through information and communication technologies. The concept of a centralized national server creates a requirement for the storage of electronic medical records in a single central system. The health sector is a high-risk area. The concept of technological readiness refers to the psychology of the people and whether it is ready to accept technological products and services for everyday use both at home and at work.

Keywords: electronic health record, EU 2020 strategy, European Commission for Digital Agenda for Europe, centralized national server.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Необходимостта от електронно здравеопазване в развиващите се европейски страни – опасности и възможности.pdf