Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и: гл. ас. д-р Иво Цеков
Заглавие: Пренаселеност - причини, ефекти и решения
Резюме:

ПРЕНАСЕЛЕНОСТ: ПРИЧИНИ, ЕФЕКТИ И РЕШЕНИЯ

 гл. ас. д-р Иво Цеков, Катедра по международно право и международни отношения, Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

 Резюме

Определяна като нежелано състояние, при което броят на съществуваща човешка популация надхвърля абсорбционния капацитет на Земята, свръхнаселеността принадлежи към т. нар. нетрадиционни заплахи за международната сигурност, които дават облика на сегашната среда за сигурност. Управлението на демографските кризи е от изключително значение, защото те пряко застрашават сигурността на национално, регионално и международно ниво. Една аналитична статия би била от полза на широк кръг специалисти в областта на сигурността, представители на академичните среди, студенти и хора с интерес към международното право и международните отношения.

Ключови думи: пренаселеност, демография, миграция, сигурност.

 

OVERPOPULATION: REASONS, EFFECTS AND SOLUTIONS

 Chief Assist. Ivo Tsekov, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 Abstract

Defined as an undesirable state where the number of an existing human population exceeds the absorption capacity of the Earth, overpopulation belongs to the so-called non-traditional threats to international security that give the appearance of the current security environment. Managing demographic crises is crucial because they directly threaten security at national, regional and international levels. An analytical article would benefit a wide range of security specialists, academics, students and people interested in international law and international relations.

Keywords: overpopulation, demography, migration, security.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Пренаселеност - причини, ефекти и решения.pdf