Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и: Гл. ас. д-р Надежда Кръстева
Заглавие: Добри европейски практики за защита на детето от киберпрестъпления
Резюме:

ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО ОТ КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 Гл. ас. д-р Надежда Кръстева,катедра „Публичноправни науки“, Правно-исторически факултет,Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 Резюме

Днес децата са сред основните потребители на интернет. Използват го в ежедневието си за извършването на различни дейности. Проявяваната активност от тяхна страна поражда острата нужда от запознаването им с рисковете и опасностите онлайн. Настоящото изследване акцентира върху добрите практики на държавитечленки на ЕС за осигуряване на така необходимата, особено за децата, киберсигурност и представя възможности за нейното подобряване.

Ключови думи: добра европейска практика, дете, защита, киберпрестъпност.

 

GOOD EUROPEAN PRACTICES TO PROTECT THE CHILD FROM CYBERCRIME

 Chief Assist. Prof. Nadezhda Krasteva, PhD, Department of Public Law, Law and History Faculty, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract

Today, children are among the main internet users.They use the internet in their everyday life to perform various activities.The activity on their part raises the acute need to familiarize them with the risks and dangers online.This research highlights the good practices of EU Member States to provide the much needed, especially for children, cyber-security and presents opportunities for its improvement.

Keywords: good European practice, child, protection, cybercrime.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Добри европейски практики за защита на детето от киберпрестъпления.pdf