Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и: Доц. д-р Николай Марин, гл. ас. д-р Гергана Георгиева,
Заглавие: Някои проблеми, свързани с осигуряването на превод по време на българското председателство на Съвета на ЕС
Резюме:

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРЕВОД ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

 Доц. д-р Николай Марин, гл. ас. д-р Гергана Георгиева,
Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

Като пълноправен член на Европейския съюз на 1 януари 2018 г. България пое за първи път ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, което ще продължи за период от шест месеца – до 30 юни 2018 г. Един от важните въпроси, свързани с българското председателство на Съвета на Европейския съюз, е осигуряването на превод по време на срещите, които се и ще се провеждат. За по-голяма достъпност до събитията, свързани с председателството, бе разработен уебсайт на българското председателство на Съвета на ЕС. Информацията е предимно на български език,но се срещат и мултиезичнивидеоматериали, както и услуга за машинен превод на Европейския съюз.Преводът по време на официалните срещи е от огромно значение, тъй като се очертават важни дискусии като цифровата сигурност, енергетиката и сигурността на Балканите, които следва да се представят на разбираем и ясен език за всички граждани на ЕС.

Ключови думи: ротационно председателство, българско председателство на Съвета на Европейския съюз, услуга за машинен превод на Европейския съюз.

 

SOME TRANSLATION ISSUES REGARDING THE BULGARIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

 Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD, Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad

 Abstract

As a full member of the European Union on 1 January 2018, Bulgaria took the rotating presidency of the Council of the European Union for the first time, which will last for six months - until 30 June 2018. One of the important issues is providing translation during formal meetings. For more accessibility to the events related to the presidency, there has been developed a website of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU. The information is mostly in Bulgarian and English, but there are also multilingual videos as well as a European Union machine translation service. Translation during sessions is of paramount importance since talks related to important issues such as digital security, energetics, and Balkans‘ stability should be presented in a clear and understandable language for all EU citizens.

Keywords: rotating presidency, Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, European Union machine translation service.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Някои проблеми, свързани с осигуряването на превод по време на българското председателство на Съвета на ЕС.pdf