Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и: Проф. д-р Георги Близнашки
Заглавие: Американската конституция от 1787 година
Резюме:

АМЕРИКАНСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ОТ 1787 ГОДИНА

 Проф. д-р Георги Близнашки, Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

 Резюме

Конституцията на САЩ е приета през 1787 г. и оцелява в хода на различни исторически перипетии, като се доразвива и приспособява към променящата се действителност както по пътя на внасяне на поправки в нейния текст, така и чрез тълкуванията на Върховния съд на САЩ, давани по множество конкретни поводи. Така юридическата конституция се допълва от явлението livingconstitution(„жива конституция“) в американския конституционализъм. В американската конституция бил отразен идеалът за общество от свободни и равни помежду си граждани. Тя е изградена върху идеите и принципите, формулирани от класиците на либералната политическа мисъл Джон Лок и Шарл-Луи Монтескьо, които били възприемани като неизменни постулати и истини от последна инстанция. Американският конституционализъм съставлява една богата съкровищница от постижения, всяко едно от които може да бъде както източник на вдъхновение, така и образец за подражание.

Ключови думи: „Декларацията за независимостта“, Конституция на САЩ, поправки, федерализъм, тълкувания.

 

THE AMERICAN CONSTITUTION OF 1787

 Prof. Georgi Bliznashki, PhD, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

 Abstract

The US Constitution was adopted in 1787 and survived in the course of various historical perceptions, expanding and adapting to the changing reality both by amending its text and by the US Supreme Court's interpretations given in many specific occasions. Thus, the legal constitution is complemented by the phenomenon of “living constitution” in American constitutionalism. The American Constitution reflected the ideal of a society of free and equal citizens. It is based on the ideas and principles formulated by the classics of the liberal political thought John Locke and Charles-Louis Montesquieu, who were perceived as permanent postulates and truths of last resort. American constitutionalism constitutes a rich treasure of excellence, each of which can be both a source of inspiration and a role model.

Keywords: “Declaration of Independence”, US Constitution, amendments, federalism, interpretations.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Американската конституция от 1787 година.pdf