Публикации

.

Година: 2016
Брой: 2
Автор/и: Докторант Виктор Серафимов
Заглавие: Особености на процедурата по прекратяване на международни договори
Резюме:

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

 Докторант Виктор Серафимов, катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

Прекратяването на международните договори, сключени и влезли в сила за Република България, е процедура, уредена в Конституцията на Република България и в Закона за международните договори, като въпросът е разглеждан и от Конституционния съд. С посочените нормативни актове се урежда цялостната процедура по денонсиране на сключени международни договори, като настоящото научно съобщение разглежда особеностите на разделението на правомощията между Народното събрание и Министерския съвет.

Ключови думи: международни договори; прекратяване; Министерски съвет; Народно събрание; Конституция на Република България

 TERMINATING INTERNATIONAL TREATIES – PROCEDURE

 Summary

Terminating of international treaties that have been dully concluded and consequently – ratified or confirmed by Bulgaria is a procedure that has been stipulated in the Constitution of Bulgaria and the International treaties Act. The topic has also been explored by the Constitutional Court of Bulgaria. These acts have generally set up the international treaties terminating procedure. The present study explores the separation of powers between the Parliament and the Government of Bulgaria.

Key words:International treaties; terminating; Government; Parliament; Constitution of Bulgaria

Пълен текст - pdf: PDF document Особености на процедурата по прекратяване на международни договори.pdf