Публикации

.

Година: 2016
Брой: 2
Автор/и: Докторант Магдалена Георгиева
Заглавие: Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция за издаване на европейски патент
Резюме:

ЗАЯВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ ПО РЕДА НА ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

 Докторант Магдалена Георгиева, катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

В статията се разглежда процедурата по заявяване на европейски патент според Европейската конвенция за издаване на европейски патент. Изясняват се целите и обхватът за осигуряване на защита на откритията на територията на ЕС.

Ключови думи: Европейски патент, Европейска конвенция за издаване на европейски патент, изобретение, закрила, териториален обхват, цели.

 Summary

Procedure about filing a European patent under the European Convention for the Grant of a European patent. Clarification of the objectives and scope of protection of discovery across the EU.

Keywords: European patent, European Convention for the Grant of a European patent, invention, protection, territorial scope, goals.

Пълен текст - pdf: PDF document Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция.pdf