Публикации

.

Година: 2016
Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Орлин Колев
Заглавие: Още веднъж за основните права на човека и гражданина
Резюме:

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Гл. ас. д-р Орлин Колев

Резюме

Материалът разглежда последователно развитието на правната уредба на основните права на човека от Великата Харта на правата от 1215 г., Била за правата от 1689 г., Декларацията на независимостта на САЩ от 1776 г. и френската Декларация на правата на човека и гражданина от 1789 г. и въздействието, което тези актове оказват върху цялостното развитие на основните права. Отделя се внимание на конституционното развитие на България с акцент върху основните права. Разглеждат се понятията за естествени права, право на човека, право на гражданина, колективни и индивидуални права и свободи. Отделено е внимание на характеристиката на основните права на човека и гражданина, както и на съвременното развитие в контекста на Европейската конвенция за правата на човека и на Европейската социална харта.

Ключови думи: естествени права, право на човека, право на гражданина, колективни и индивидуални права и свободи,Европейска конвенция за правата на човека, Европейска социална харта.

 Summary

The paper is focused on the historic development of the legal regulation of the fundamental human rights beginning with the Magna HartaLibertatumof 1215, the Bill of rights of 1689, the Declaration of independence of the USA of 1776 and the French Declaration of the rights of people and citizens of 1789 and the influence which these acts have on the whole development of the Republic of Bulgaria accentuating on the human rights.The notions of natural rights, human rights, rights of the citizen, collective and individual rights and freedoms. Special attention is paid to the characteristics of the human rights and the contemporary development in the light of the European Convention on human rights and the European social charter.

Key words:natural rights, human rights, rights of the citizen, collective and individual rights and freedoms. European Convention on human rights and the European social charter.

Пълен текст - pdf: PDF document Още веднъж за основните права на човека и гражданина.pdf