Публикации

.

Година: 2016
Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Георги Пенчев
Заглавие: Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България
Резюме:

ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Проф. д-р Георги Пенчев, Юридически факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Резюме

Настоящото научно изследване е посветено на принципите на някои международни многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България. Вниманието е насочено към изрично формулираните принципи в разпоредбите на тези международни договори. Направени са и предложения delegeferendaза тяхното усъвършенстване.

Ключови думи: принципи, атмосферен въздух, международни договори с участието на Република България.

PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL MULTILATERAL TREATIES IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE AMBIENT AIR WITH PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

 Prof. George Penchev, PhD, Faculty of Law at the University of Plovdiv Paisii Hilendarski 

Summary

This scientific study is dedicated to the principles of some international multilateral treaties in the field of protection of the ambient air from pollution with participation of the Republic of Bulgaria. The attention is paid to explicitly formulatedprinciples of these international treaties. It has been made also suggestions de lege ferenda for their improvement.

Key words: principles, ambient air, international treaties with participation of the Republic of Bulgaria.

Пълен текст - pdf: PDF document Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България.pdf