Публикации

.

Година: 2016
Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Георги Близнашки
Заглавие: Народното събрание и Европейският Съюз
Резюме:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

 Проф. д-р Георги Близнашки

 Резюме

Материалът разглежда засиленото участие на националните парламенти в законодателния процес на Европейския съюз, обвързано както с въпроса за субсидиарността, така и с потребността Европа да бъде приближена до гражданите на държавите членки; ролята на Народното събрание на Република България при преразглеждането на учредителните договори, конституционните процедури, които са свързани със „сферата на общността“ (domain of polity), и всекидневните законодателни процедури, които се проявяват в „сферата на политиката“ (domain of politics). Намесата на Народното събрание във вземането на законодателни решения на европейско равнище се осъществява чрез неговия контрол върху поведението на минис­трите, които участват в работата на Съвета на Европейския съюз, когато той действа в своя законодателен формат.

Ключови думи: Народно събрание, Европейски съюз, междупарламентарно сътрудничество, спазване на принципа на субсидиарността, участие на министрите в законодателната дейност на Съвета на ЕС

 THE NATIONAL ASSEMBLY AND THE EUROPEAN UNION

 Prof. Georgi Bliznashki, PhD

 Abstract

The article scrutinizes the increased involvement of national parliaments in the European Union's legislative process, linked both to the issue of subsidiarity and the need to bring Europe closer to the citizens of the Member States; the role of the National Assembly of the Republic of Bulgaria in revising the founding treaties, the constitutional procedures that are related to the domain of polity” and the daily legislative procedures that take place in the “domain of politics. The involvement of the National Assembly in the adoption of legislative decisions at European level is performed through its control over the behavior of the Ministers participating in the work of the Council of the European Union when it acts in its legislative format.

Keywords: National Assembly, European Union, interparliamentary cooperation, observance of the principle of subsidiarity, participation of ministers in the legislative activity of the Council of the European Union

Пълен текст - pdf: PDF document Народното събрание и Европейският Съюз.pdf