Публикации

.

Година: 2016
Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
Национална кръгла маса „Национална сигурност и миграционен натиск рискове и решения“, проведена през 11 април 2016 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Проф. д-р Веселин Вучков
Встъпление / 7

Проф. д-р, полк. (о.з.) Стойко Стойков
Предизвикателството на дилемата за сигурност – или какво не искаме да знаем за сигурността? / 10

Д-р Тихомир Стойчев
Фактори, състояния и изводи за сигурността / 34

Гл. ас. д-р Спас Ташев
Демографски анализ на ролята на Турция като регулатор на миграционния натиск към Европа / 54

Старший преподаватель кандидат юридических наук Емец ОлегНиколаевич
Государственная политика Украины в сфере реформирования правоохранительных органов / 67

Проф. д-р Габриела Белова, доц. д-р Николай Марин
Mноговекторни измерения на сигурността в Черноморския регион / 81

Доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Димитрина Стефанова
Вътрешните комуникации в публичната сфера и ролята им в управлението на кризисни ситуации / 91

Ст. преподавател д-р Милорад Йорданов
Защита правата на пострадалите от престъпления от Организацията на обединените нации / 102

д-р Елена Фичерова
Правни аспекти на предоставянето на статут на бежанец / 116

Симона Василева, Янита Атанасова
Теоретични и правни аспекти на миграционния контрол / 129

Снежана Топалова
Някои аспекти от превантивната дейност на органите за издаване и контрол на документите за самоличност и миграцията на населението, по противодействието на тероризма / 136

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf