Публикации

.

Година: 2015
Брой: 1
Автор/и: Моника Панайотова
Заглавие: Черноморската геополитическа динамика и предизвикателства пред европейската енергийна сигурност през погледа на НАТО и ЕС
Резюме:

Моника Панайотова, докторант, катедра „Международни отношения“ в УНСС – София

Настоящият материал има за цел да представи Черноморската  геополитическа динамика и предизвикателства пред европейската  енергийна сигурност от гледна точка на НАТО и ЕС, представяйки спецификите на Региона, ресурсната зависимост на ЕС от енергийни  доставки, замразените конфликти и комплексния характер на  заплахите пред сигурността, респективно отражението на  енергийната сигурност върху цялостната европейска сигурност. В контекста на събитията в Украйна, на предизвикателствата пред  страните от Черноморския регион и с оглед на новата правна рамка в ЕС, въведена с Лисабонския договор, Европейската стратегия за  енергийна сигурност и новата стратегическа концепция на НАТО, се очертават определени изводи, полезни за европейската перспектива на страните от Източното партньорство и за стабилността на  Черноморския регион. Изводи за необходимостта от: стратегическо  преосмисляне на средата за сигурност и партньорствата в Европа;  промяна в подхода на евроатлантическата интеграция на страните от Черноморския регион; преодоляване на чувствителността в  контекста на националния суверенитет по енергийните въпроси, говорене в „един глас“ и колективен подход в ЕС по въпросите на
енергетиката.

This paper aims to present the Black Sea geopolitical dynamics and  challenges in front of the European energy security from the point of view of  NATO and EU, representing the characteristics of the Region, the  dependency of the EU on energy imports, the so called “frozen conflicts”, the  complex character of security threats and respectively, the impact of energy  security on the overall European security. In the context of the current
situation in Ukraine, the challenges facing the countries of the Black Sea  region and having in mind the new legislative framework after Lisbon treaty,  the European Energy Security Strategy and the New strategic concept of  NATO, certain conclusions would be outlined and could be useful for the  European perspective of Eastern Partnership countries and the stability of the Black Sea region. Conclusions about the need of: a strategic rethinking of
the security environment and partnerships in Europe; a change in the EuroAtlantic integration approach of the wider Black Sea countries; overcome the sensitivity in the context of national sovereignty on energy issues, speaking in  "one voice" and acting collectively in the EU on the energy issues.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Черноморската геополитическа динамика и предизвикателства пред европейската енергийна сигурност през погледа на НАТО и ЕС.pdf