Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Васил Сивов
Заглавие: Ядреното сдържане в глобализиращия се свят
Резюме:

ЯДРЕНОТО СДЪРЖАНЕ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ

Доц. д-р Васил Сивов

Статията на доц. д-р Васил Сивов „Ядреното сдържане в глобализиращия се свят" изследва dовите ядрени заплахи, които възникьат с установяванетv на глобалния световен ред. Многообразните им въздейс1вия и поражданите нови взаимни зависимости между страните изменят характера на съвременната международна сигурност и налагат качествено различен подход и съвместни мерки по опазване на световния мир. Проследен е преходът от отбранително към принуждаващо ядрено сдържане след разпадането на двуполюсната система и тенденциите към временно доминиране на американоцентричния модел. Показани са възможни алтернативи и сценарии, произтичащи от появата на новите ядрени държави и опитите за контрол на техните потенциали. Обоснована е необходимостта от създаване на система за глобална Ядрена сигурност.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Ядреното сдържане в глобализиращия се свят.pdf