Публикации

.

Година: 2007
Брой: 4
Автор/и: Алфред Мойсиу
Заглавие: Абанският фактор на Балканите
Резюме:

АЛБАНСКИЯТ ФАКТОР НА БАЛКАНИТЕ

Алфред Мойсиу

Президентът на Република Албания твърди, че България е приятелска страна с исторически връзки и сътрудничество, че между двете страни не съществуват неразрешими проблеми, а политическото, икономическото, военното и културното
сътрудничество бележат постоянно развитие. Към това той добавя и факта, че през втораrа половина на ХХ в. двете страни имат почти сходни съдби, преминават през фази на преход и имат общи аспирации за евроаrлантическа интеграция. Каrострани от един район Алфред Мойсиу смята, че е много важно в рамките на разширяването на сътрудничеството да се обменят становища, особено по въпроси, отнасящи се не толкова до двустранните отношения, колкото до ~;;истемаrа на сиrурност и стабилност в района, който в момента се намира
във важен цериод на исторически промени.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Албанският фактор на Балканите.pdf