Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Д-р Албена Иванова
Заглавие: Принципите на обществените поръчки, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз
Резюме:

ПРИНЦИПИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ИЗВЕДЕНИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Д-р Албена Иванова, катедра „Публичноправни науки“,Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

 

Резюме: Общите принципи за функциониране на Вътрешния пазар, съществена част от който са обществените поръчки, са регламентирани в Договора за функциониране на Европейския съюз. Сред тях от изключително значение са нормите, уреждащи свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Изрични разпоредби за процедурите за обществени поръчки и принципите за тяхното функциониране липсват. Настоящата статия има за цел да изследва и анализира практиката на Съда на Европейския съюз, която разработва и извежда принципите на лоялна конкуренция, равно третиране и недискриминация, публичност и прозрачност в областта на обществените поръчки. Прилагането им е гаранция за реализацията на широка конкуренция на тази специфична част от Вътрешния пазар на ЕС.

Ключови думи: обществени поръчки, конкуренция, равнопоставеност, прозрачност, Съд на Европейския съюз.

 

PRINCIPLES OF PUBLIC PROCUREMENT DERIVED FROM THE CASE-LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

 

Albena Ivanova, PhD, Department of Public Law, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad

 

Abstract: The general principles for the functioning of the Internal Market, of which Public Procurement is an essential part, are laid down in the Treaty on the Functioning of the European Union. Among them, the rules governing the free movement of goods, people, services and capital are essential. There are no explicit provisions for Public Procurement procedures and the principles for their functioning. The purpose of this article is to examine and analyze the case-law of the Court of Justice of the European Union, which develops and implements the principles of fair competition, equal treatment and non-discrimination, publicity and transparency in Public Procurement. Their implementation is a guarantee for the widespread competition in this specific part of the Internal Market.

Keywords: public procurement, competition, non-discrimination, transparency, Court of Justice of the European Union.

Пълен текст - pdf: PDF document Принципите на обществените поръчки, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз.pdf