Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова
Заглавие: Нови медийни компетенции в университетското образование
Резюме:

Проф. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова, Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София

 

Резюме: Въведение: Информационното общество на XXI век ускорява темповете на развитие на интелектуалната дейност на човека. Многообразието на платформите, чрез които се разпространява медийно съдържание, цифровизацията и дигитализацията променят медийната култура на обществото. Бъдещето е ориентирано към транскултурно мислене, позитивна образователна среда и ефективно кариерно развитие. В контекста на взаимодействие между образование, икономика, иновации от особено значение за тяхната успешна реализация е интелектуалноправната грамотност, в частност авторското право и сродните му права, в университетска среда. Изследваната проблематика придобива актуалност с оглед повишената роля и значение на медиите в XXI век и все по-натрапчиво очертаващата се тенденция за свободно използване на журналистическите материали в дигиталното пространство с комерсиална цел. Обект на изследването са конкретните проявления на взаимодействието между създателите на медийни продукти, тяхната роля като автори на знание, информация и култура за обществото и за преодоляване на дигиталното разделение и изолация и необходимостта това да е обвързано със съблюдаване на авторското право и сродните му права.

Представяне: Законовите права на авторите на творческите продукти в медиите са правата на интелектуална собственост. До момента в България няма проведено изследване за установяване на авторскоправната компетентност на студентите, обучаващи се в специалности като журналистика, медии, връзки с обществеността, комуникации. Наблюденията показват, че тази компетентност не е на необходимото ниво, съществува реална нужда от допълнителни знания и обучение. Не се познават и съществуващите модели и добри практики в Европа и в света. Към момента учебните планове на студентите не предлагат обучение, свързано с авторскоправната грамотност в медиите. Това поражда необходимостта от разработването на обучителни програми, които да осигурят информационния комфорт на авторите и доверие за истинност у потребителите на медийно съдържание. 

Целта на настоящата статия е да представи научноизследователската и практическата дейност, свързани с формирането на авторскоправна компетентност на студентите. Научното изследване е насочено към формирането на авторскоправна грамотност на обучаващите се, с което да получат нови знания и споделени ценности, повишаване качеството на обучението във висшето образование в Република България, изследване на медийната и културна среда като така се очаква, че изследването ще има принос и в това, държавата да се придвижи на по-горни места в класацията за свобода, плурализъм и демокрация в медиите.

Методология: Настоящият доклад прави изследване, свързано с формирането на авторскоправна грамотност на студенти, обучаващи се в специалности по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ, и студенти, обучаващи се в сходни специалности в други висши училища, проучва предлаганото от висшето образование образователно съдържание и програми, отговарящи на този спектър от знания и компетенции. Тенденцията се установява чрез анкетно проучване, за да се проследи фактологичната информация на нивото на информираност по проблемите, свързани с авторскоправната грамотност на обучаващите се.

Заключение:Създаването на условия за развитие на креативно мислене и авторскоправна компетентност в областта на медиите в университетска среда ще допринесе за по-висока конкурентоспособност на обучаващите се на пазара на труда и за утвърждаване на активно гражданско общество. Ще започне диалог за изграждане на стабилна медийната екосистема, която да поощрява прилагането на правата на интелектуална собственост в медийната индустрия. 

Ключови думи: журналистика, електронни и традиционни медии, интелектуална собственост, право, медийна индустрия, авторско право.

 

NEW MEDIA COMPETENCIES IN UNIVERSITY EDUCATION

 

Prof. PhD Tereza Trencheva, Assist. Prof. PhD Evelina Zdravkova, Department “Library Management and Archival Studies”, University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)

 

Abstract:Introduction: The information society of the 21st century accelerates the pace of development of the human intellectual activity. The diversity of platforms through which media content is disseminated, digitazion and digitalisation are changing the media culture of society. The future is oriented towards transcultural thinking, a positive educational environment and effective career development. In the context of interaction between education, economy, innovations, and of particular importance for their successful implementation is the intellectual literacy, in particular copyright and related rights, in a university environment. The investigated issues are becoming more relevant in view of the increased role and importance of the media in the 21st century and the increasingly obsessive tendency for the free use of journalistic materials in the digital space for commercial purposes. The object of the research is the concrete manifestations of the interaction between the creators of media products, their role as authors of knowledge, information and culture for the society and overcoming the digital divide and isolation and the need to be bound by the respect of copyright and related rights.

Presentation: The legal rights of authors of creative products in the media are intellectual property rights. So far, no research has been conducted in Bulgaria to establish the copyright competence of students training in the fields of journalism, media, public relations, communications. Observations show that this competence is not at the necessary level, and there is a real need for additional knowledge and training. Existing models and best practices in Europe and in the world are also unknown. At the moment, the curricula of students do not offer training related to copyright literacy in the media. This raises the need to develop training programs to ensure the informational comfort of the authors and the trust for truthfulness among media users.

The goal of this paper is to present the research and practical activities, related to the formation of student’s copyright comptency. The scientific research is aimed at the formation of copyright literacy of the students, with which they can gain new knowledge and shared values, improve the quality of education in higher education in the Republic of Bulgaria, study of the media and cultural environment, so it is expected that the research will contribute and in that the state moves to higher places in the ranking of freedom, pluralism and democracy in the media.

Methodology: This paper makes a study related to the formation of copyright literacy of students training in the professional field “Social Communications and Information Sciences” at ULSIT and students training in similar specialties in other higher education institutions, examines the educational content offered by higher education and programs that meet this range of knowledge and competencies. The trend is identified through a questionnaire survey, in order to track factual information at the level of awareness of issues related to copyright literacy of learners.

Conclusion: Creating conditions for the development of creative thinking and copyright competency in the field of media in a university environment will contribute to a higher competitiveness of learners in the labor market and to the promotion of an active civil society. A dialogue will be launched to build a stable media ecosystem that encourages the enforcement of intellectual property rights in the media industry.

 

Keywords: Journalism, Electronic and Traditional Media, Intellectual Property, Law, Media Industry, Copyright.

Пълен текст - pdf: PDF document Нови медийни компетенции в университетското образование.pdf