Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2020 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова, д-р Светослава Димитрова
Заглавие: Програма за устойчиво развитие на Световната организация за интелектуална собственост
Резюме:

ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова, д-р Светослава Димитрова

 

Резюме: В настоящата публикация е направен анализ на Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 г., като биват представени основните цели на програмата и услугите, допринасящи за иновациите, конкурентоспособността и творчеството. Разгледан е приносът на Световната организация за интелектуална собственост като стимул за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН, надграждащи заложените за изпълнение дейности от Целите на хилядолетието за развитие. Анализирани са услугите, които СОИС предлага, допринасящи за стимулиране на интелектуалното творчество, като помощник в постигането на заложените от ООН цели.

Ключови думи: иновации, интелектуална собственост, СОИС, цели за устойчиво развитие.

 

PROGRAM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

 

Ch. Assistant Professor Kamelia Planska-Simeonova, PhD, Svetoslava Dimitrova, PhD

 

Abstract: This publication provides an analysis of the UN Sustainable Development Agenda 2030, presenting the main objectives of the program and the services contributing to innovation, competitiveness and creativity. The contribution of the World Intellectual Property Organization as an incentive for the implementation of the UN Sustainable Development Goals, building on the activities set out in the Millennium Development Goals, is considered. The services offered by WIPO, which contribute to the stimulation of intellectual creativity, as an assistant in achieving the goals set by the UN, are analyzed.

Key words: innovation, intellectual property, WIPO, sustainable developmentgoals.

Пълен текст - pdf: PDF document Програма за устойчиво развитие на световната организация за интелектуална собственост.pdf