Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) korica-2-2016.jpg

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1red-kolegiya.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

Проф. д-р Георги Близнашки
Народното събрание и Европейският Съюз / 7

Проф. д-р Надя Бояджиева
Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика / 26

 Проф. д-р Георги Пенчев
Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България / 45

Гл. ас. д-р Орлин Колев
Още веднъж за основните права на човека и гражданина / 60

 Kristina Misheva, PhD, Dunja Duic, PhD
The UN sanctions and the procedures of implementation according to the law on international restrictive measures of the Republic of Macedonia and Republic of Croatia / 75

 Докторант Магдалена Георгиева
Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция за издаване на европейски патент / 90

 Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова
Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България / 97

 Докторант Виктор Серафимов
Особености на процедурата по прекратяване на международни договори / 110

 Нашите автори / 116

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2sadarzhanie.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Георги Близнашки
Заглавие: Народното събрание и Европейският Съюз
Резюме:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

 Проф. д-р Георги Близнашки

 Резюме

Материалът разглежда засиленото участие на националните парламенти в законодателния процес на Европейския съюз, обвързано както с въпроса за субсидиарността, така и с потребността Европа да бъде приближена до гражданите на държавите членки; ролята на Народното събрание на Република България при преразглеждането на учредителните договори, конституционните процедури, които са свързани със „сферата на общността“ (domain of polity), и всекидневните законодателни процедури, които се проявяват в „сферата на политиката“ (domain of politics). Намесата на Народното събрание във вземането на законодателни решения на европейско равнище се осъществява чрез неговия контрол върху поведението на минис­трите, които участват в работата на Съвета на Европейския съюз, когато той действа в своя законодателен формат.

Ключови думи: Народно събрание, Европейски съюз, междупарламентарно сътрудничество, спазване на принципа на субсидиарността, участие на министрите в законодателната дейност на Съвета на ЕС

 THE NATIONAL ASSEMBLY AND THE EUROPEAN UNION

 Prof. Georgi Bliznashki, PhD

 Abstract

The article scrutinizes the increased involvement of national parliaments in the European Union's legislative process, linked both to the issue of subsidiarity and the need to bring Europe closer to the citizens of the Member States; the role of the National Assembly of the Republic of Bulgaria in revising the founding treaties, the constitutional procedures that are related to the domain of polity” and the daily legislative procedures that take place in the “domain of politics. The involvement of the National Assembly in the adoption of legislative decisions at European level is performed through its control over the behavior of the Ministers participating in the work of the Council of the European Union when it acts in its legislative format.

Keywords: National Assembly, European Union, interparliamentary cooperation, observance of the principle of subsidiarity, participation of ministers in the legislative activity of the Council of the European Union

Пълен текст - pdf: PDF document Народното събрание и Европейският Съюз.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Надя Бояджиева
Заглавие: Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика
Резюме:

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Проф. д-р Надя Бояджиева, Институт за Балканистика, Българска академия на науките*

Резюме

Предмет на анализ тук епроблемът за сигурността на човека във връзка със състоянието на международните отношения (МО) и взаимовръзката между тяхднес. Разглеждането на сигурността на човека е свързано с един по-широк поглед върху понятието „сигурност“, както и със съществуващите теории за сигурността във връзка с МО. Новата ситуация на МО налага вземането напо-строги мерки за сигурност поради заплахата от международния тероризъм, особено след атентатите във Франция и в Белгия. Тези мерки диктуват известни ограничения за обществото и на правата на отделната личност. Част от тези ограничения („мерки“) са посочени в законодателствата на държавите, други – в актовете на определени междудържавни организации, където съответната държава е член, и имат по-висока юридическа сила от националните правни норми.

* Изследването е направено като гост-професор в Дейвис център за руски и евроазиатски изследвания и програмата за Студената война, Харвардски университет, с престижната награда “Policy and Strategy Fellowship” и с финансовата подкрепа на Фондация „Смит Ричардсън“, САЩ.

 CONCEPTS OF SECURITY AND HUMAN RIGHTS IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS AND INTERNATIONAL POLITICS

 Prof. Nadia Boyadjieva, Ph.D.**

 Summary

This article discusses the role of human security in international relationsand international politics today. The article explains the concept of “human security” as it relates to international security in general and to theories of international relations. The issue is a timely one because the threat of international terrorism, underscored by recent attacks in France and Belgium, has led to the imposition of certain restrictions on society and on individual rights. The article explores how such measures have affected human security and what force they have in both national and international law.


** This research was undertaken during my time as a Policy and Strategy Fellow, a special fellowship funded by the Smith Richardson Foundation, and as a Visiting professor at the Davis Center and the Cold War Studies program at Harvard University.

Пълен текст - pdf: PDF document Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Георги Пенчев
Заглавие: Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България
Резюме:

ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Проф. д-р Георги Пенчев, Юридически факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Резюме

Настоящото научно изследване е посветено на принципите на някои международни многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България. Вниманието е насочено към изрично формулираните принципи в разпоредбите на тези международни договори. Направени са и предложения delegeferendaза тяхното усъвършенстване.

Ключови думи: принципи, атмосферен въздух, международни договори с участието на Република България.

PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL MULTILATERAL TREATIES IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE AMBIENT AIR WITH PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

 Prof. George Penchev, PhD, Faculty of Law at the University of Plovdiv Paisii Hilendarski 

Summary

This scientific study is dedicated to the principles of some international multilateral treaties in the field of protection of the ambient air from pollution with participation of the Republic of Bulgaria. The attention is paid to explicitly formulatedprinciples of these international treaties. It has been made also suggestions de lege ferenda for their improvement.

Key words: principles, ambient air, international treaties with participation of the Republic of Bulgaria.

Пълен текст - pdf: PDF document Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Орлин Колев
Заглавие: Още веднъж за основните права на човека и гражданина
Резюме:

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Гл. ас. д-р Орлин Колев

Резюме

Материалът разглежда последователно развитието на правната уредба на основните права на човека от Великата Харта на правата от 1215 г., Била за правата от 1689 г., Декларацията на независимостта на САЩ от 1776 г. и френската Декларация на правата на човека и гражданина от 1789 г. и въздействието, което тези актове оказват върху цялостното развитие на основните права. Отделя се внимание на конституционното развитие на България с акцент върху основните права. Разглеждат се понятията за естествени права, право на човека, право на гражданина, колективни и индивидуални права и свободи. Отделено е внимание на характеристиката на основните права на човека и гражданина, както и на съвременното развитие в контекста на Европейската конвенция за правата на човека и на Европейската социална харта.

Ключови думи: естествени права, право на човека, право на гражданина, колективни и индивидуални права и свободи,Европейска конвенция за правата на човека, Европейска социална харта.

 Summary

The paper is focused on the historic development of the legal regulation of the fundamental human rights beginning with the Magna HartaLibertatumof 1215, the Bill of rights of 1689, the Declaration of independence of the USA of 1776 and the French Declaration of the rights of people and citizens of 1789 and the influence which these acts have on the whole development of the Republic of Bulgaria accentuating on the human rights.The notions of natural rights, human rights, rights of the citizen, collective and individual rights and freedoms. Special attention is paid to the characteristics of the human rights and the contemporary development in the light of the European Convention on human rights and the European social charter.

Key words:natural rights, human rights, rights of the citizen, collective and individual rights and freedoms. European Convention on human rights and the European social charter.

Пълен текст - pdf: PDF document Още веднъж за основните права на човека и гражданина.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Kristina Misheva, PhD, Dunja Duic, PhD
Заглавие: The UN sanctions and the procedures of implementation according to the law on international restrictive measures of the Republic of Macedonia and Republic of Croatia
Резюме:

THE UN SANCTIONS AND THE PROCEDURES OF IMPLEMENTATION ACCORDING TO THE LAW ON INTERNATIONAL RESTRICTIVE MEASURES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF CROATIA

 

Kristina Misheva, PhD, assistant professor at Faculty of Law, University “GoceDelcev” Shtip, R. Macedonia

Dunja Duic, PhD, Postdoctoral Senior Teaching and Research Assistant, Faculty of Law Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, R. Croatia

Summary

The UN sanction measures are a set of enforcement tool for conducting international peace, safety and security that do not involve the use of armed force. Usually, there are a few types of UN sanctions which can be imposed in variety forms.

In R. Macedonia the Law on International Restrictive measures of the Republic of Macedonia, for the first time was adopted in March 2007, and later in March 2011 a new Law on International Measures was brought. In R. Croatia the Law on International Restrictive measures of the Republic of Croatia was adopted in November 2008. The procedures, the implementation and the legal framework, are based on their Laws and internal acts, UN Council Resolution and Regulations.

Key words: UN sanctions, Law on international restrictive measures, national procedure

Пълен текст - pdf: PDF document The UN sanctions and the procedures of implementation.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Докторант Магдалена Георгиева
Заглавие: Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция за издаване на европейски патент
Резюме:

ЗАЯВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ ПО РЕДА НА ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

 Докторант Магдалена Георгиева, катедра „Международно право и международни отношения“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

 Резюме

В статията се разглежда процедурата по заявяване на европейски патент според Европейската конвенция за издаване на европейски патент. Изясняват се целите и обхватът за осигуряване на защита на откритията на територията на ЕС.

Ключови думи: Европейски патент, Европейска конвенция за издаване на европейски патент, изобретение, закрила, териториален обхват, цели.

 Summary

Procedure about filing a European patent under the European Convention for the Grant of a European patent. Clarification of the objectives and scope of protection of discovery across the EU.

Keywords: European patent, European Convention for the Grant of a European patent, invention, protection, territorial scope, goals.

Пълен текст - pdf: PDF document Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция.pdf

Година: 2016 Брой: 2
Автор/и: Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова
Заглавие: Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България
Резюме:

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ ПО ИЗДАВАНЕТО И КОНТРОЛА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА САМОЛИЧНОСТ И МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова, Академия на МВР

Резюме

Статията разглежда международноправните и вътрешноправните актове и документи от общ и от специален характер, регламентиращи дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България.

LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY OF POLICE BODIES REGARDING THE ISSUANCE AND CONTROL OF IDENTITY DOCUMENTS AND THE MIGRATION OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

 Snezhana Georgieva, Yuliana Dimitrova, Academy of the Ministry of Interior

 Abstract

The article deals with international legal and domestic legal acts and documents of general and special nature, regulating the activity of the police bodies for the issuance and control of the identity documents and the migration of the population in the Republic of Bulgaria.

Пълен текст - pdf: PDF document Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България.pdf