Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и: Емец Олег Николаевич
Заглавие: Научно обосноваване на провеждането на определени оперативноследствени действия с оглед разкриване и разследване на търговията с хора
Резюме:

НАУЧНО ОБОСНОВАВАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПЕРАТИВНО-СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ С ОГЛЕД РАЗКРИВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА С ХОРА

Олег Николаевич Емец

Статията е посветена на проблематиката за противодействие на търговията с хора. Актуалността на избраната тема се засилва от постоянното внимание към тази сфера както на международно, така и на национално ниво в болшинството държави, както и от огромните годишни доходи от такива злодейния, които по данни на Международната организация на труда могат да достигнат до 32 млрд. долара. Съдържанието на статията обхваща анализ на същността на мероприятието оперативно (контролирано) купуване, провеждано от специално упълномощени правоохранителни органи, както и авторско обосноваване на възможностrа за неговото прилагане по отношение на човек за разкриването и разследването на фактите относно търговията с хора, за което необходимо условие е съответната правна регламентация.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Научно обосноваване на провеждането на определени оперативно-следствени действия с оглед разкриване и разследване на търговията с хора.pdf

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и: Цветелина Хинкова, Христиана Грозданова
Заглавие: 1 Механизми за осигуряване на правилно Прилагане на правото на Европейския съюз
Резюме:

МЕХАНИЗМИ 'ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Цветелина Хинкова, Христиана Грозданова

Като пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 г. България, подобно на всички държави членки. е обект на мониторинг от страна на Европейската комисия за своевременното транспониране, спазването и правилното прилагане на 3аконодателството на ЕС. Това извежда на преден план
въпроса за съществуващите механюми на ниво Европейски съюз, създадени от Европейската комисия с цел превенция и ефективно управление на процедурите за нарушение съгласно чл. 258 и сл. от Договора за функциониране на Европейския съюз. Статията има за задача да опише именно инструментариума, с който работи Европейската комисия и чрез който тя следи за изпълнението на задълженията на държавите членки, произтичащи от тяхното членство в Съюза. Механизмите са представени във възходящ ред, започвайки от извънсъдебните способи за разрешаване на възникнали проблеми с прилагането на правото на ЕС до практиката на Съда на ЕС. Обърна~:о е внимание и на институционалната рамка в България, посредством която се извършва мониторинг на навременното въвеждане и правилното прилагане на актовете на ЕС.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Механизми за осигуряване на правилно Прилагане на правото на Европейския съюз.pdf

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и: Тодор Тодоров
Заглавие: 2 Принципите в Хартата на основните права на Европейския съюз
Резюме:

ПРИНЦИПИТЕ В ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тодор Тодоров

Измина повече от година от влизането в сила на Договора от Лисабон. Периодът преди и след влизането му в сила открои ясно неговите поддръжници и критици. Може би е необходимо да мине още време, :за да може да се усети реформаторският му дух. който беше широко приветстван от неговите създатели. В статията си авторът се спира на една малка част от нововъведенията. които се открояват в Договора, а именно задължителната юридическа сила на Хартата на основните права на Европейския съюз. Трябваше да изминат цели 7 години от
провъзгласяването й пре'З 2000 до нейното приобщаване към Договора през 2007 - време. пре'З което тя пре,търпя някои промени. Нарел с това е представено и отграничаването на отдс:н1ите права на индивида от нейните принципи. като авторът си е послужил с най-важните методи задиференциране.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Принципите в Хартата на основните права на Европейския съюз.pdf

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и: Борислав Карадж·ов
Заглавие: Политиките на Русия и на Европейския съюз по отношение на Централна Азия
Резюме:

ПОЛИТИКИТЕ НА РУСИЯ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Борислав Караджов

Статията описва подробно засилващата се роля на Централна Азия на международната сцена. Авторът прави обобщен анализ на промените в политиката на Русия по отношение на региона през последните две десетилетия. В изследването са анализирани двата основни стратегически интереса на Русия в Централна Азия - сигурността и енергетиката. Отчетено е желанието на руската страна да използва влиянието си над Централна Азия като "разменна монета'' в отношенията си със Съединените американски щати. Авторът задълбочено изследва предпоставките за нарастващия интерес на Европейския съюз към региона и прави обобщен анализ на стратегията на ЕС '3а оказване на помощ на Централна Азия в периода 2007-2013 г. Описани са резултатите от стратегията една година след прилагането й. По-специално внимание е обърнато на енергетиката като водещ момент в отношенията както на Рус11м. така и на ЕС с региоа. Разгледани са предимствата на двамата ··"актьори"' в Централна Азия В заключителната част на статията авторът прави прогнози за бъдещото развитие на отношенията на Русия и на ЕС с региона. Посочва се също . че заплетения характер на отношенията между страните от Централна Азия и Русия 'Започва да придобива все по-голяма сложност.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Политиките на Русия и на Европейския съюз по отношение на Централна Азия.pdf

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и: Румяна Стойчева
Заглавие: Европейският съюз - открити възможности за социален, политически, икономически и културен прогрес пред младото поколение в България
Резюме:

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ - ОТКРИТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ПРОГРЕС ПРЕД МЛАДОТО ПOKOЛЕНИЕ: В БЪЛГАРИЯ

Румяна Стойчева

Станахме свидетели на това как идеята за обединение на Европа, зародила се на континента преди векове, се осъществява и развива в лицето на Европейския съюз, превръщайки го в една от основните икономически сили и в световен модел на развитие във всички области на обществения живот. осигурил свободното движение на стоки. услуги, х-ора и капитали, стремейки се да насърчава балансирано и устойчиво развитие. Статията проследява и представя един въпрос от съществена важност: заинтересоваността на младите към тяхното бъдеще, към обществения живот. доколко осъзнават икономическото. социалното, политическото и технологичното влияние на ЕС като единна цялост, както и доколко са информирани за случващото се наоколо и дали тази .информираност или неинформираност се дължи на тях самите, или на цялото българско и европейско общество и институции. Поставяйки човека в центъра на своята дейност. ЕС се основава на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода. равенство и солидарност. Както се разкрива в статията, ЕС допринася за съхраняването и развитието на тези общи ценности при зачитане на многообразието на културите и традициите на европейските народи, както и на националната идентичност на държавите членки и органи:зацията на техните публични власти на национално, регионално и местно равнище. Като част от един основан на знанието свят нашата страна има нужда и е длъжна да подсигури условия за интелектуален и индивидуален растеж на своето младо поколение, а част от възможностите 'За неговото постигане са представени в статията. В нея се разкрива и проследява отношението ЕС - младо поколение в България и по какъв начин младите хора избират и осъзнават своите приоритети в живота.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Европейският съюз - открити възможности за социален, политически, икономически и културен прогрес пред младото поколение в България.pdf

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и: Сергей Паслар
Заглавие: Змийският остров и спорът между Украйна и Румъния
Резюме:

ЗМИЙСКИЯТ ОСТРОВ И СПОРЪТ МЕЖДУ УКРАЙНА И РУМЪНИЯ

Сергей Паслар

Настоящата статия е посветена на едно от последните дела, с които е сезиран Международният съд на ООН в Хага. На 3 февруари 2009 г. той се произнася с решение по делото Румъния срещу Украйна за делимитация на черноморския континентален шелф и изключителната икономическа зона. Решението на Съда не ·шсяга въпроса за териториалната
принадлежност на Змийския остров. Спорна част по отношение на шелфа югоизточно от Змийския остров е разделена в съотношение 2, 1 към 1 в полза на Румъния. Въпреки че и румънските, и украинските власти обявяват решението на Съда за своя победа, в настояща статия авторът се стреми да изследва кой всъщност спечели и кой загуби.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Змийският остров и спорът между Украйна и Румъния.pdf

Година: 2010 Брой: 4
Автор/и: Страхил Гошев
Заглавие: Бъдеща международноправна уредба на космическото пространство
Резюме:

БЪДЕЩА МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА РЕГУЛАЦИЯ НА КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Страхил Гошев

В статията се очертават хронологически и динамично развиващата се международна обстановка и комуникацията между държавите относно възможностите за изследване и експлоатация на Космоса. Направените разсъждения са на базата на логически :заключения за развитието на международното право в този негов отрасъл и потенциалната, налична в
бъдеще нужда от серио3на кодификация. След анали3 на историческите данни 3а развитието и формирането на вредните навици (различни видове престъпления) в човешкото общество се акцентира върху опасността те да бъдат пренесени и дорювити в едно ново паралелно общество, формирано в Космоса. Проблем е липсата на организирана правноохранителна система там и възможността това новосформирано общество да стане лесна жертвана организирани противозаконни практики. По-нататък се минава към предефинира не на понятия от правото, но с инкорпорирано, ново, пригодено значение за наличните в космоса обстоятелства. Разпределят се компетенции между организации и органи, които да се явят гарант за международното разбирателство и благоденствие. Аргументирана е необходимостта от съставяне на международни договори от най-висок
ранг, чрез които да се делегират правомощия на новосъздадени организации и органи. Целта на новата предварителна регламентация е създаване на гаранции за справедливо и равнопоставено ползване на наличните в Космоса ресурси от всички държави. Стратегическото планиране и правилното селектиране на кандидатите за колонизация на
Космоса е в основата на успеха на идеята ·за ново начало на човешкото общество.                                                  

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Бъдеща международноправна уредба на космическото пространство.pdf