Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 ред.-колегия.pdf

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Николай Марин
Заглавие: Развитие на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (1975-2010 г.)
Резюме:

РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (1975-2010 г.)

Гл. ас. д-р Николай Марин

В статията се изследва развитието на един от най-чувствителните аспекти на европейската интеграция. Ярък пример за взаимодействие между държавите членки е създадената през 70-те години група TREVI (Terrorisme, Radicalisme, Extremisme et Violence Internationale - Тероризъм, радикализъм, екстремизъм и международно насилие). Така на практика се институционализират срещите на министрите на правосъдието и на вътрешните работи на деветте държави към онзи момент. С Договора за Европейски съюз от 1992 г. правосъдието и вътрешните работи са регламентирани като трети стълб на ЕС. С ревизията, извършена с Договора от Амстердам, значителна част от третия стълб е прехвърлена в първия, което засилва ролята на ЕС в сферите на визовата политика, предоставянето на убежище, имиграционната политика и сътрудничеството
по гражданскоправни въпроси. Правосъдието и вътрешните работи се трансформират в пространство на свобода, сигурност и правосъдие. С Договора от Лисабон се потвърждава значителната динамика на разглежданите проблеми. Така Съдът на ЕС придобива компетентност да се произнася по преюдициални запитвания, касаещи пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Премахнато е и условието за депозиране на декларация от всяка от държавите членки за признаване на юрисдикцията на Съда по материите, включени в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Следва обаче да се подчертае, че с оглед
на специфичната проблематика тази по-широка компетентност на СЕС не се прилага автоматично.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Развитие на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (1975-2010 г.).pdf

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и: Христиана Грозданова
Заглавие: Мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар като механизъм за по-успешно изпълнение на
Резюме:

МРЕЖА ТА СОЛВИТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕЗГР АНИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА ПО-УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ КАТО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Христиана Грозданова

Мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар като средство за намаляване на започването на процедури за неизпълнение на задълженията на държавите членки на Европейския съюз е предмет на изследване в настоящата статия. Като "пазителка на Договорите" Европейската комисия е отговорна за осигуряване на еднакво прилагане на законодателството на Съюза във всички държави членки, което в най-голяма степен допринася за просперитета както на вътрешния пазар, обединяващ пазарите на всички държави членки, така и на отделния гражданин и предприятие. Освен механизмите и начина на работа на мрежата, статията анализира и възможностите, които тя предоставя на държавите членки да идентифицират на много ранен етап области, където има трудности с прилагането на правото на Съюза, и да предприемат действия по тяхното отстраняване, като избегнат започването на процедури за нарушение. Създадена през 2002 г., за да улесни гражданите и предприятията при честите преминавания на вътрешните граници, СОЛВИТ постепенно се превръща и в гарант за коректно прилагане на техните права в Европейския съюз.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар като механизъм за по-успешно изпълнение на.pdf

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и: Миранда Сабриу
Заглавие: Турция и Европейският съюз
Резюме:

ТУРЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

Миранда Сабриу

Повече от петдесет години продължават усилията на Турция да бъде приета за пълноправен член на Европейския съюз (ЕС). Желанието на Анкара среща известно разбиране и подкрепа, но и доста по-мощна съпротива. Главните критики са насочени против турските действия срещу кюрдското малцинство, политиката по кипърския проблем и др. под. През последните години все по-често се поставят и някои "деликатни" въпроси: дали трябва да се допуска една ислямска държава в ЕС; няма ли нейното членство да промени по неприемлив начин характера на Съюза; съществува ли риск Анкара да внесе в ЕС собствените си нелеки вътрешнои външнополитически дилеми, дестабилизирайки по този начин не само него, но и целия континент, пък дори и цялата планета? На тях авторката се опитва да предложи свой отговор.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Турция и Европейският съюз.pdf

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Габриела Белова
Заглавие: Космическите отпадъци и международното право
Резюме:

КОСМИЧЕСКИТЕ ОТПАДЪЦИ И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

Доц. д-р Габриела Белова

Докато през 60-те години на :ХХ век усилията на човечеството са били насочени към завладяването на космоса, то сега се налага международната общност да бъде активно ангажирана с проблемите на космическия боклук.В редица случаи отпадъците, които са пряк резултат от съзнателна човешка дейност, създават сериозна заплаха за функциониращите космически апарати, преди всичко за пилотираните. В някои случаи големи по обем обекти или такива, съдържащи опасни материали (ядрени, токсични и др.), могат да представляват пряка опасност и за Земята. Авторът се спира на определенията за "космически отпадък"' разработени в рамките на Комитета на ООН за използване на космоса за мирни цели, както и на 66-та конференция на .Асоциацията по международно право в Буенос Айрес. Отделено е внимание на Резолюция А/62/217 от 1 февруари 2008 г., с която Общото събрание на ООН одобрява ръководните принципи за предотвратяване на образуването на космически боклук, приети от Комитета по използване на космоса за мирни цели.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Космическите отпадъци и международното право.pdf

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Ана Страшимирова
Заглавие: Правна същност на регистрацията на корабите
Резюме:

ПРАВНА СЪЩНОСТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КОРАБИТЕ

Гл. ас. д-р Ана Страшимирова

В статията се разглеждат въпросите относно регистрацията на корабите. Авторът акцентира на промените, които са направени в Кодекса на търговското корабоплаване през 2002 г. Анализират се видовете регистрови книги. Специално внимание е отделено на регистровите книги за вписване на кораби в строеж и на регистровите книги за корабите, наети при условията на договор за беърбоут чартър.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Правна същност на регистрацията на корабите.pdf

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Юлиана Матеева
Заглавие: Сравнителноправно изследване на възможностите за обогатяване на българската санкционна система за непълнолетните
Резюме:

СРАВНИТЕЛНОПРАВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА САНКЦИОННА СИСТЕМА ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Гл. ас. д-р Юлиана Матеева

Настоящото изложение разглежда въпросите, свързани с наказанията по българското наказателно право и възможностите за разширяване на санкционната система за непълнолетните чрез допълването й с някои от предвидените за пълнолетните лица наказания. Предложенията de lege ferenda са направени въз основа на проучване на чуждестранния опит и практики.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Сравнителноправно изследване на възможностите за обогатяване на българската санкционна система за непълнолетните.pdf

Година: 2010 Брой: 2
Автор/и: Александар Язич
Заглавие: Обществените линии на разделението в Украйна
Резюме:

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЛИНИИ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО В УКРАЙНА

Александар Язич

Авторът на статията разглежда етническите, религиозните и социалноикономическите разделения в Украйна. Част от населението на Украйна има ясно чувс-rво за национална идентичност. Но съществува друга дилема, която сериозно усложнява етническата структура. Религиозните разделения са най-видни. Голям брой религиозни организации в Украйна ги правят дори по-очевидни. Точно като в бившите социалистически републики, след разпадането на Съветския съюз и промяната в икономическата система, в Украйна социално-икономическите разделения започват да стават все посилни, което също става очевидно благодарение на новопоявилите се олигархични групи. Посоката на външната политика, т. е. вземането на решение относно интегрирането в НА ТО и в ЕС или създаването на потесни връзки с Русия ще зависи от промените в тези три социални линии на разделение.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Обществените линии на разделението в Украйна.pdf