Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa2009_2.jpg

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
ДОКУМЕНТИ
Стратегия за националната сигурност на Руската федерация до 2020 година / 7

ПРОБЛЕМИ НА ИСЛЯМА
Проф. д-р на филол. н. Цветан Теофанов
Политическият ислям в Близкия изток и евроислямът / 37

Доц. д-р Ибрахим Ялъмов
Ислям и демокрация / 58

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
Александър Адлер
България в нова Европа / 71

Иво Цеков
Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата триада/ 88

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Гергана Атанасова
Компютърът - мощно средство за усъвършенстване на правните отношения и източник за извършването на измами /  97

Христо Проданов
Интернет и промените в социалните общности / 113

ГОДИШНИНИ
Гл.ас. д-р Кремен Маринов
Сто години от рождението на проф. Владимир Кутиков / 122

РЕЦЕНЗИИИ АНОТАЦИИ
Пламена Златева
Национално, балканско и европейско, конвергентност и диверrентност/ 126

Нашите автори/ 132

Резюмета/ 134

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Стратегия за националната сигурност на Руската федерация до 2020 година
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Стратегия за националната сигурност на Руската федерация до 2020 година.pdf

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р на филол. н. Цветан Теофанов
Заглавие: Политическият ислям в Близкия изток и евроислямът
Резюме:

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ИСЛЯМ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И ЕВРОИСЛЯМЪТ

Проф. д-р филол. н. Цветан Теофанов (Tzvetan Theophanov)

През деветдесетте години на миналия век експертите се обединяват около две полярни мнения и прогнози за политическия ислям и за неговите измерения. Едните смятат, че той поначало крие заплаха, независимо от стратегията и тактиката му, която може и да изключва насилието. Затова не бива да се допуска участие на негови дейци в политическия живот. Другите разграничават екстремистки от умерени организации, като възприемат диференциран подход към тях и се обявяват за прилагане на либерални стратегии за свободно и равностойно функциониране на ислямистките партии. Конкуретната среда и участието във властта биха подложили на изпитание ефективността на популистките лозунги и реализирането им в сложните и тежки близкоизточни условия. Въпреки. антизападните им настроения ислямистите поначало не целят да нападат и атакуват Запада. Тяхната активност е насочена срещу автократичните режими в Близкия изток, които реагират по различен начин: или полагат усилия да ги ликвидират, или си сътрудничат с тях, или се стараят да ги интегрират. Ограничеността на крайните представи за исляма и за мюсюлманите
проличава, когато анализираме и някои аспекти на академичния дебат сред западните мюсюлмански учени и реформатори, които преосмислят класическите религиозни постановки в съответствие с реалностите на модерния свят и с глобализационните процеси, без да излизат от широките рамки на догмата. И те подобно на ислямистите се обръщат към Корана и „пътя" на Пророка Мохамед, за да посочат параметрите на отклонение от тях и да възстановят първичната и неизменна чистота на вярата, но наред с това отчитат дистанцията на времето и промяната в условията, допускайки възможност за актуализиране и либерализиране на теорията и практиката.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Политическият ислям в Близкия изток и евроислямът.pdf

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Ибрахим Ялъмов
Заглавие: Ислям и демокрация
Резюме:

ИСЛЯМ И ДЕМОКРАЦИЯ

Доц. д-р Ибрахим Ялъмов

В статията накратко се разглежда въпросът за взаимоотношението между религия и демокрация. Основната авторска идея е, че в ислямската политическа доктрина съществуват редица принципи като за халифата,шура (съвещателен .орган), справедливост, предоставяне на властта на компетентни хора и т.н., чието съвременно тълкуване дава ново звучене на предписанията за източника и легитимноста на властта. Особено важно еновото схващане за човешките права и свободи. Чрез този подход се обосновава възможността за формиране на една демократическа политическа система, която ще съпостави класическите ценности с
ислямските.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Ислям и демокрация.pdf

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и: Александър Адлер
Заглавие: България в нова Европа
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 България в нова Европа.pdf

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и: Иво Цеков
Заглавие: Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата триада
Резюме:

НОВИТЕ СРЕДСТВА НА ЯДРЕНОТО СДЪРЖАНЕ И БЪДЕЩЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ТРИАДА

Иво Цеков

Авторът разглежда трите елемента на Новата триада, свързани заедно чрез методите за управление, контрол и планиране. Управлението и контролът - включително и комуникациите между политици, командни центрове и пряко изпълняващи звена - позволяват санкционираната, комбинирана и ефективна употреба на нападателните и отбранителните мощности. Концепцията за Новата триада представлява съществена промяна в мисията на ядрените - а и конвенционалните - оръжия. Въпреки че тя е официално формулирана от Вашингтон, няма съмнение, че ще бъде взета под внимание и от всички останали ядрени сили. Иво Цеков прогнозира, че по този начин Новата триада ще се превърне в основен фактор, определящ ядреното сдържане през новия век, което му дава основание да разгледа по-подробно нейната постановка и по какво се отличава тя от старата стратегическа триада, доминирала силовите отношения в продължение на половин век.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата.pdf

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и: Гергана Атанасова
Заглавие: Компютърът - мощно средство за усъвършенстване на правните отношения и източник за извършването на измами
Резюме:

КОМПЮТЪРЪТ- МОЩНО СРЕДСТВО ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ИЗТОЧНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМАМИ

Гергана Атанасова

В статията се разглежда създаването и еволюционното развитие на комmотъра и неговия огромен принос за усъвършенстване на обществените отношения. Компютърът е проницателно технологично откритие, което съществено променя начина на създаване, ползване, обработване, съхраняване и разпространение на информацията. Информацията, която се съхранява в компютъра, е в електронна форма. Наред с тази положителни свойства на компютърната технология, тя създава и предпоставки за злоупотреба с данните, съхранявани в компютъра. Появява се компютърна престъпност, една от формите на която е компютърната измама.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Компютърът - мощно средство за усъвършенстване на правните отношения.pdf

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и: Христо Проданов
Заглавие: Интернет и промените в социалните общности
Резюме:

ИНТЕРНЕТ И ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ

Христо Проданов

Статията разглежда следствията за формирането и функционирането на различни социални общности, резултат на ускореното въвеждане на дигитални комуникации и преди всичко на Интернет. Ключова теза е, че промените в комуникациите досега са имали важно значение за формиране на модерни общности като нациите, организирани в национални държави, влизащи в международни взаимодействия. Сегашното ускорено въвеждане на Интернет води до появата на огромно количество виртуални общности, рязко увеличава хоризонталните взаимодействия между индивидите и групите, изграждани все повече във вид на мрежи, за разлика от наличието нa силни пирамидални и йерархически взаимовръзки в предходния период на масово общество и силна национална държава. За новите общности границите на националните държави губят смисъл, което от своя страна радикално променя международните отношения, защото в тях могат интензивно да се включват нарастващо количество глобални граждански организации, а всеки индивид в отделните държави може да участва в международното взаимодействие.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Интернет и промените в социалните общности.pdf

Година: 2009 Брой: 2
Автор/и: Гл.ас. д-р Кремен Маринов
Заглавие: Сто години от рождението на проф. Владимир Кутиков
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Сто години от рождението на проф. Владимир Кутиков.pdf